กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี การป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

                                  

                ด้วยในช่วงวันที่ 23 มกราคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุโดยการจุดธูปเทียนบูชา เช่นไหว้ การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ฯลฯ ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า อาคารในย่านธุรกิจ บ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากขาดการกำกับควบคุมที่ดีอาจส่งผลให้เกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมักจะมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก และทางน้ำ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

จึงมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมให้อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน ให้อำเภอที่มีท่าเทียบเรือ เข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่มีสภาพไม่มั้นคงแข็งแรงอาจก่อให้เกิดอันตราย ให้ดำเนินการแก้ไขหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เข้มงวดกวดขันการดำเนินการตามมาตราความปลอดภัยทางถนน โดยให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิด พิจรณาจัดให้มีจุดตรวจตามจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามสภาพพื้นที่

หากเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัยในพื้นที่ใด ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขตท้องที่ และรายงานให้                                                                                องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชลบุรี ทราบทันที ทางโทรศัพท์ 0-3827-8031-2 ทั้งนี้กอง                                                                                        อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภอ ขอแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การ                                                                                      ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และดำเนินการ

 

บัณฑิต  มันปาฏิ / ข่าว

Visitors: 41,152