กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เตรียมการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เตรียมการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่

ด้วยในช่วงวันที่ 25 มกราคม ถึง 4 มีนาคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่อำเภอเกาะสีขัง ซึ่งจะมีประขาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และมีการโดยสารเรือข้ามฟากไปนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่อำเภอเกาะสีขังเป็นจำนวนมาก

                จังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี กำขับสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีสถานีตำรวจภูธรเสม็ด สถานี ตำรวจภูธรแสนสุข และสถานีตำรวจภูธรศรีราขา ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจรในภาพรวม และวางระบบการจราจรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีไปจนถึงอำเภอศรีราชา โดยเฉพาะเส้นทางถนนสุขุมวิท พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลการเดินทางในช่วงเทศกาลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งกำชับสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง เข้มงวด กวดขัน ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลดังกล่าว  ให้อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะสีขัง และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยทางน้ำช่วงเทศกาลนมัสการเจ้าพ่อเขาใหญ่ ปี 2563 โดยบูรณาการกำลังจากอำเภอ ตำรวจภูธรในพื้นที่ ตำรวจน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร องค์กรมูลนิธิ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติภัยทางน้ำ และให้บริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงสิ้นสุดช่วงเทศกาล

                หากเกิดอุบัติภัยในพื้นที่ใด ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขตท้องที่ และรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชลบุรี ทราบทันที ทางโทรศัพท์ 0-3827-8031-2 ทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภอศรีราชา ขอแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยอำเภอเกาะศรีชัง ในพื้นที่ทราบ และดำเนินการ

 

บัณฑิต  มันปาฏิ / ข่าว

 

 

Visitors: 106,714