รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี

รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี

                            สื่อมวลชนท่านใดมีความประสงค์จะอัพเดทข้อมูลแจ้งมาที่

                           ID Line:  prcbi007 หรือ E-mail: tukcar11@hotmail.com

ชื่อ-สกุลสังกัดที่อยู่โทรศัพท์
นายบัญญัติ     พุ่มพวง

ช่อง 3 (ชลบุรี) (บางแสน)

7 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   20000

084 - 4808885
นายนพดล     ทองมาก

ช่อง 3 (ชลบุรี) (บางแสน)

9/1 หมู่4 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

084 – 0728242
นายปทักพล  ชมชื่น

ช่อง 3 (ชลบุรี) (บางแสน)

12 ซอย 12 ถนนแสนสุขสาย 2 ตำบลแสนสุข   อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   20230

083 - 0066006
นายเกียรติศักดิ์  ลัภนะก่อเกียรติ ช่อง 5

6 ถนนบวรสถิตย์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

084-0949480

F 038-444970

087 - 1441188

นายบัวภา         เจิมนาค

ช่อง 7 (บ้านบึง)

101/23 หมู่ 3 หมู่บ้านศิลารมณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

081 - 8638340

นายไพโรจน์    แสงพา

ช่อง 7 (บ้านบึง)

301/47 หมู่ 7 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

081 - 0005745
นายสัมภาษณ์  บริบูรณ์

ช่อง 7 (บางแสน)

เดลินิวส์

ชลนิวส์

53/20 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   20000

038-270283

086-8363761

นางสาวเขมมากร เกิดปราง

ช่อง 7 (บางแสน)

เดลินิวส์

ชลนิวส์

53/20 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   20000

038-270283
นายณัฐพัชร์  ศรีสุวรรณ์

ช่อง 7

(บางแสน)

เดลินิวส์

ชลนิวส์

53/20 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี   20000

038-270600
นายอำนาจ    ลลิตลาวัลย์ ช่อง 9   

18/8 หมู่ 3  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

21120

086-8153232

038-324530

F 038-341870

นายสุรพงษ์   ทุมมานนท์  ช่อง 8

17/237 ซอยนพรัตน์ ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   

20000

 081-8691121
นายวิศาล แสงเจริญ (ปู)  เวิร์คพอยท์
ช่อง 8
ท็อปนิวส์
เนชั่น
JKN 18
เพจอีจัน
TERO ช่อง7
ไทย ที บี เอส 
ช่อง วัน 
G MM 25

260/11ถ.หลานกุญชร ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

0990538466 
นายบัวภา  เจิมนาค  ข่าวสด  101/28  หมู่ 3 หมู่บ้านศิลารมณ์ ตำบลเสม็ด   อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20000

081-8638340

038-273460

นางสาวปรีวดี ขุนนากลัด  คม ชัด ลึก  48/23 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

20000

 081-9963690

F 038-796233

นายสัมภาษณ์  บริบูรณ์  เดลินิวส์  53/20 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   20000  038-270600

038-321974

นายวิรัตน์  บุญกอง  เดลินิวส์ 105 หมู่ 5  ตำบลมาบไผ่  อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 20170  038-444861

081-88986032

นายพิชัย  เชี่ยวชาญปฏิบัติ  เดลินิวส์ 33/1 หมู่ 7  ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

20140

 038-462016

089-6030676

นายชินทัต    มังกรสุรกาล  ไทยรัฐ  21/3 หมู่ 3 ซอยการประปาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000

 081-7822327

038-275196

นายธัญญะ    ชลวุฒิ  ไทยรัฐ  21/3 หมู่ 3 ซอยการประปาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000

081-4263153

038-275196

นายวิรัช  หนูขาว  ไทยโพสต์  

268/16 ถนนอัครนิวาต  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

 

038-277360

081-8620247

นายมานพ  กานต์ขจรเดช  ไทยรัฐทีวี

(บ้านบึง)

 46/8  หมู่  3 ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000  081 - 5715052
นางสาวชนิดา  วัฒนธงชัย  บ้านเมือง  17/237 ซอยนพรัตน์ ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี  20000

 038-392345

038-242023

081-8691121

นายณภัทร์  ขุนนากลัด  มติชน

ท้องถิ่นชล

 48/23 หมู่ 3  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000  081-9963690

038-796233

นายอำนาจ ลลิตลาวัลย์

 หนังสือพิมพ์ชลบุรีนิวส์ออนไลน์  32/1 ซอย 1 แสนสุข ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 086-8153232

086-5599778

086-0092605

 นายสุรพงษ์  ทุมมานนท์  สยาม 17/2370 ซอยนพรัตน์  ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000  038-392345

F 038-242023

081-8691121

 นางสาวชนิดา  วัฒนธงชัย  สยาม  17/2370 ซอย นพรัตน์  ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

 038-392345

F 038-242023

 นายสพโชค   วราพงษ์ลิขิต  ข่าวเมืองชล  129  ถนนศรีกุญชร  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   

20140

 086-8181607

081-9874903

086-8181718

086-8338746

นายศักดิ์สิทธิ์ สานจิตตาภาพ ข่าวเมืองชล 129  ถนนศรีกุญชร  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   

20140

086-8181607

081-9874903

086-8181718

086-8338746

นางสาวภคพัส  ทองใบ ข่าวเมืองชล 129  ถนนศรีกุญชร  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   

20140

086-8181607

081-9874903

086-8181718

086-8338746

 นายคลาย  ปั้นหว่าง  ข่าวตะวันออกโพสต์ 35/2 หมู่ 7 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

20000

 038-213629

086-8291265

089-0325700

นายพลวิทย์ สวสดิกาญจน์  ซีทีวีนิวส์  202/26 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี  20000

 038-277445-6
นางสาวกนกวรรณ เจริญรัตน์  ประชามตินิวส์  106/48 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000  038-282718

086-8291265

นายกฤตภพ  ผดุงพันธ์  ข่าวภาพ  3/47  ซอย 3 ถนนมิตรสัมพันธ์ อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

20000

 081-5751582
นายประสาน  หงส์ประดับ  ข่าวภาพ  274/13  หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

20000

08113406752

นายพิชัย   เชี่ยวชาญปฏิบัติ

นายสุรพล  เถลิงพงษ์

นายชาญ   ธาราวัฒนวงศ์

นายมานพ  กานต์ขจรเดช

 สยามนิวส์  33/1 หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

20140

46/8  หมู่  3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

038-462016

081-3057345

086-0248077

081-5715052

 นายวิรัช   หนูขาว  ไทยโพสต์  268/16 ถนนอัคนิวาต อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20000

 038-277360

08-18620247

นายจักราวุธ   กุศล

 เสียงชล  274/13 หมู่ 5  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี 

20000

 0-3875-2400

08-1340-5752

 นายสมหวัง  มังกรสุรกาล

นายสุขชัย  เกียรติคงสุข

นายสรสิทธ์   เรืองศรี

นายอโณทัย   แพทย์ยากูล

 เสียงมหาชน  86/53 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000  

038-275196

038-276750

081-7822327

 นายธนา  ธรรมวาจา

นางสาวเจียรพรร สุรนันท์

นายวีระพัฒน์  คนชม

 ข่าวชล  45 หมู่ 8  ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20130

19หมู่ 2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  20160

 081-5657149

089-6077559

038 – 386520 F

089 - 0133909

ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ์


วรวีร์ สะหิ

 นสพ.ไทยรัฐ

ไทยรัฐทีวี 

ซี.เอส.โพสต์

   

0868363761

0853965719

นายปทักพล  ชมชื่น

นายกิตติธร  ชมชื่น

 

12 ซอย12 ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

083-8749001

086-3778777

081-4433339

นายวรวิทย์    วิชชุวงศ์ ข่าวเศรษฐกิจ

803/4 ถนนเจตน์จำนงค์  อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี  

20000

081-8618388

 อำเภอศรีราชา

ชื่อ-สกุล  สังกัด  ที่อยู่  โทรศัพท์ 

นางสาวกัญนิกา   เข้มข้น

นายไพบูลย์  เสริมศาสตร์

 

ช่อง 3 (ศรีราชา)

 99/1-2 อาคารศรีราชาเพลส โครงการศรีราชานคร อำเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20110

150/12  หมู่ 2  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

20110

038-312255

038-312327

F 038-422432

 

089-9312068

 นายสุรพงษ์   ทุมมานนท์  

ช่อง 5

(ศรีราชา)

 

17/237 ซอยนพรัตน์ ตำบลบางปลาสร้อย 

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี    20000

 081 - 8691121
นายจารุ   สุขศรี

นายเอกสิทธิ์   อ่ำฉอ้อน

 ช่อง 7 (ศรีราชา)

144/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

 038-328438-9

087-1270062

081-4298103

 นายอำนาจ   ลลิตลาวัลย์  ช่อง 9

(ศรีราชา)

18/8 หมู่ 3  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

21120

 086-8153232

038-324530

F 038-341870

 นายพุฒพร  เปร่งสัญญา

นายไพบูลย์  เสริมศาสตร์

 ไทย PBS

ชลบุรีทีวี

ทีวีออนไลน์

ชลบุรีโพสต์

150/12  หมู่ 2  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

20110

150/12  หมู่ 2  ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

20110

 038-328438-9
 นายชำนาญ  ใจเอื้อ  คม ชัด ลึก  270/30 หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20110

 038-312255

081-4370567

นายสมชาย  เพชรรัตน์

นายอรชุน    ศรีพาเพลิน

นายอนุกูล    กระจ่างแจ้ง

 เดลินิวส์

102/26 ซอยวัดจีน ตำบลสุรศักดิ์   อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี  20110

 

038-321975

081-4296800

081-3774017

นายสรรณพฤตย์ กลางชัย

นายสุทัศน์   บุญช่วยหลือ

 ไทยรัฐ  53/241 หมู่ 9 ตำบลทุ่งศุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

 

038-321990

089-251111

086-3520111

 นายสมพล  ยศฐาศักดิ์  ไทยโพสต์  102/26 ถนนสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    20110

 038-321975
 นายสมชัย  กนกวิบูลย์ศรี  ประชาชาติ  227/14 หมู่ 12 ตำบลทุ่งศุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 20110

 038-354134

081-4370567

 

นายวรรณพฤตย์ กลางชัย

นายเติมพงษ์  แซ่โค้ว

 

ตะวันใหม่นิวส์

(เจาะข่าวเด็ด)

 53/241 หมู่ 9 ตำบลทุ่งศุขลา

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

20110

848/2  ซอยอินทราคม

ตำบลปลาสร้อย  อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี   20000

 038-321990

 

081-4101726

นายเจิดศักดิ์ แสงทองเจริญ

นางสาวธนภัส  สงวนทรัพย์

นายปัญจรัตน์  บัณฑิตย์

น.ส.กัญญารัตน์  ทับเหล็ก

นายสุรศักดิ์  ศรีนันทวงค์

 ผู้จัดการรายวัน  ตรงข้ามอำเภอศรีราชา

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

20110

31/1-3 ถนนสุขุมวิท

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 20110

 081-5767602

038-327462-3

081-5898684

081-5588981

089-9397539

 นายเจริญชัย  ภิรมย์สมบัติ  มีเดียนิวส์  142/1 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท

ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20110

 038-324633
 นายสมพล  ยศฐาศักดิ์  ศรีราชา

 102/26  ซอยวัดจีน ถนนสุรศักดิ์  ตำบลสุรศักดิ์

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110

 

038-321975

038-327975

นายยืนยง ยินดีทรง นสพ. รวมพลัง

 ที่อยู่ 52/60 หมู่9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี  20230

 0860682341
นายพัฒนะ. ซ้อนสุข นสพ.ไทยร่วมพลัง  ที่อยู่ 52/60 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี  20230

 084-8046256

 อำเภอบางละมุง   -   อำเภอสัตหีบ

ชื่อ-สกุล   สังกัด ที่อยู่   โทรศัพท์
นายอนันท์    กิ่งสร

นายธนทรัพย์ น้อยสอาด

 ช่อง 3  415/3 ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   20150

 081 - 4283344
 นายชัยยศ  ผู้พัฒนพงษ์  ช่อง 5  410/7  ซอยสีดาอพาร์ทเม้น

ถนนพัทยาสาย 3 หมู่ 9  ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150

 081-9824611
 นายวิชชุ   ตัณฑศิริ  ช่อง 9  102/32

ซอยตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ  จำกัด

สาขาบางละมุง  ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

20150

 0-3842-1833

F 038-422432

081-3055520

086-3937928

นายอธิบดี  บุญชาลี

นายวิเชียร  แสงแก้ว

 ช่อง 7  53  หมู่5   ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20260 

 089-2462889
 นายอัมพร   แสงแก้ว  ไทย PBS

มติชน

พัทยานิวส์

   081-7626777
 นายกิตติศักดิ์  ขำทอง  ฐานเศรษฐกิจ  131/2 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี   20150

 038-425751
 นายอุเทน  เหลืออ่อน  สื่อตะวันออก  261-3 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150

 087-9943770

081-636-9258

086-6196928

 นายเสริมศักดิ์  สภานนท์  นานาผู้นำ  358-42 หมู่ 9 หมู่บ้านเจริญรัตน์ย่อย

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 20150

 038-411063

038-412709

081-3075614

 นายสุรศักดิ์  ทุมมานนท์  สยาม  59/79 หมู่ 9 ซอยหนองหิน 5 ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20260

 038-727336

089-2268488

 นางสาวนันทวดี  เทวาลำธาร  ข่าวเด็ด  116/9-10  ถนนพัทยา-นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

20260

 038-732095
 นายอนุศาสน์  ศรีอนันต์  พัทยาไทม์  272/12  ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี  20150

 038-423777
 นายยุทธพงศ์  ศรีเมธากุล

นางลัดดาวัลย์  ยิ่งยง

 พัทยาพีเพิล

 20/15-16  หมู่ 10  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี  20150

 081-6348656

086-6416431

086-8332914

 นายศุภกร  อรรคนันท์  พัทยาวิชั่น

171/14  หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ ซอยพัทยาเหนือ 7อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี  20150

 085-9886429
นางนิอร  ลำมณีนิล พัทยาโพสต์

315/170 หมู่12 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ  จังหวัดชลบุรี 

20150

038-303477
นายกมลเทพ มาโลตรา พัทยาเมล์

370/7-8  หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20260

038-411240-1

038-413240-1

038-427596

084-7721246

089-6087547

089-9333199

นายนโชติ อนุวาร พัทยาดอทคอม

3/225  ถนนพัทยาสาย 3

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150

086-5187275

นายทักษิณ  มณฑล

นางสาววิสา  ฉิมดี

พัทยาทูเดย์

ฉบับภาษาอังกษ

42/91-93  ถนนสุขุมวิท

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150

038-213629

089-8291265

089-0325700

นายลัทธฤต  ณ สงขลา

ผู้จัดการ

(พัทยา-บางละมุง)

73/6 หมู่1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

20110

081-4491977
นางสาวณัฐรัตน์  เกียรติขจรพันธุ์ บางกอกโพสต์ -โพสต์ทูเดย์

6/40  หมู่ 3 ตำบล ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

081-5767602

081-6529696

นายนพสุพล ยานรัมย์ อัคนีเทวะฮอตนิวส์

บ้านเลขที่ 78/5 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางละมุง

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

080-5675881
นาย อุดมเกียรติ (นิราช)   ทิพย์ศรีกุล

บก.ข่าวสัตหีบ

หัวหน้าสำนักงานข่าวสัตหีบ

เลขที่ 99/26 ตลาดสหชัพัฒนา  กม.1  หมู่ 5 ตำบลสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 20180 

081 - 3455203

087-0598118

038-438064

038-739017

แฟ็ก 038-438064

Visitors: 181,102