รายชื่อวิทยุชุมชนจังหวัดชลบุรี

สถานีวิทยุกระจายเสียงหลักของจังหวัดชลบุรี

 

ชื่อสถานี ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสถานี ที่อยู่ โทรศัพท์/โทรสาร

สวท.ชลบุรี

F.M.99.75 MHz.

นายกิตติศักดิ์ ตู้ทอง

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย

จังหวัดชลบุรี

119 หมู่  1  ถ.พระยาสัจจา ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี

20000

0-3811-3327

สทร.5 พัทยา

F.M.104.75 MHz.

นาวาโท บุญชู มิ่งมีไชย

ผู้อำนวยการฯ

สทร.  5 พัทยา  อ.บางละมุง  ชลบุรี   20150 0-3825-0372

สทร. 5 สัตหีบ

A.M.720 KHz.

นาวาโทณัฏฐชัย วิจิตรพันธุ์

ผู้อำนวยการฯ

สทร.5 สัตหีบ 652 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี  20180

0-3843-7169

0-3843-8688

อ.ส.ม.ท. พัทยา

F.M.107.75 MHz.

นายสุชาติ ชินบุญนาค

นายสถานีฯ

337 หมู่  6  ต.นาเกลือ

อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150

0-3841-2100

0-3842-3900

มทบ.14 ชลบุรี

F.M.98.25 MHz.

พันโทประเทือง  แก้วทุย

หัวหน้าสถานีฯ

มทบ.14  ค่ายนวมินทราชินี

อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000

0-3827-2036

 

 

วิทยุชุมชน

ขณะนี้ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ทราบว่ามี 178 สถานี

 

สถานีวิทยุชุมชนใดไม่มีรายชื่อ กรุณาแจ้งมาที่ 038-279448 หรือ E - tukcar11@hotmail.com

 

 

อำเภอเกาะจันทร์

 

ชื่อสถานี คลื่น

เจ้าของสถานี/

หัวหน้าสถานี

ที่อยู่ (ส่งไปรษณีย์)   โทรศัพท์ หมายเหตุ
วิทยุชุมชนนำร่องอำเภอเกาะจันทร์ 88.75 พระอาจารย์พิชิตศักดิ์ สุภาจาโร

วัดปรกฟ้า  ตำบลเกาะจันทร์  

อำเภอเกาะจันทร์  

จังหวัดชลบุรี     20240

0894036374

วัลลภ

พลเสน

วิทยุชุมชนตำบลท่าบุญมี 100.25  

394/4 หมู่4 ตำบลท่าบุญมี

อำเภอเกาะจันทร์ 

จังหวัดชลบุรี   20240

   
วิทยุชุมชนนำร่อง 100.35 วัลลภ  พลเสน

สถานีอนามัยบ้านหนองชุมเห็ด ม37  ต.เกาะจันทร์

อ.เกาะจันทร์  จ.ชลบุรี 20240

0894036374  

 

อำเภอพานทอง

ชื่อสถานี คลื่น

เจ้าของสถานี

/หัวหน้าสถานี

ที่อยู่ (ส่งไปรษณีย์) โทรศัพท์ หมายเหตุ

วิทยุชุมชนหนองตำลึง 

91.25

นายอธิวัฒน์ สกุลใจแก้ว

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.)

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  20160

038-206482  

วิทยุชุมชนตำบลพานทอง

91.50

นายธวัชชัย ลูกอินทร์

34/5 หมู่5 ตำบลพานทอง

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  20160

087-6135841

038-452776

 

วิทยุชุมชนพานทอง 

107.25

นายอภิรัฐ ม่วงศิริกุล

109/7-8  ม.1 ถนนสุขประยูร

ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง

จังหวัดชลบุรี  20160

038-789150

F 038-206631

 

อำเภอบ้านบึง

 

ชื่อสถานี คลื่น

เจ้าของสถานี

/หัวหน้าสถานี

ที่อยู่ (ส่งไปรษณีย์) โทรศัพท์ หมายเหตุ
วิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา 90.25 เจ้าอาวาสวัด

700 ม.3 วัดเนื่องจำนงค์   

ตำบลหนองชาก  

อำเภอบ้านบึง   

จังหวัดชลบุรี 20170

038-74851

089-1150570

 
วิทยุชุมชนเพื่อคุณ   93.25

นายสิทธิพร จึงรุ่งฤทธิ์

122  ถนนบ้านบึง-แกลง 

ตำบลบ้านบึง  

อำเภอบ้านบึง

จังหวัดชลบุรี   20170

038-443888

081-8629999

 
วิทยุชุมชนอำเภอบ้านบึง 102.20

นายสมชาย นาคินชาติ

7/19   หมู่ 1ถนนชาก-เนินโมก

ตำบลหนองชาก

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

038-297231

083-1105225

 
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนบ้านบึง 89.75 นายสังเวียน  เหลืองอ่อน

3/49 ถนนบ้านบึง-บ้านค่าย ตำบลบึง

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  20170

0-3844-3785

089-4052000

 
วิทยุชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 93.75

นายณภัทร  กังวลกิจ

14 ถนนเทศประสาท

ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

0-3844-3833  
วิทยุชุมชน เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา 101.85 เจ้าอาวาสวัด

วัดบึงบวรสถิต อำเภอบ้านบึง

จังหวัดชลบุรี   20170

   
วิทยุชุมชนคริสเตียนเพื่อชุมชน 90.25

นายโยธิน แก้วสว่าง

841/5  หมู่ 9

ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง

จังหวัดชลบุรี    20220

   
วิทยุชุมชนตำบลมาบไผ่ 99.20

สุพลน์ ตรงขจรภจ

นายโสภณ ผาสุข

25/4 ม.1 ตำบลมาบไผ่

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  20170

   

 

อำเภอพนัสนิคม

 

ชื่อสถานี คลื่น

เจ้าของสถานี

/หัวหน้าสถานี

ที่อยู่ (ส่งไปรษณีย์) โทรศัพท์ หมายเหตุ
วิทยุชุมชนNew Star FM.92.00 MHz. 90.90 สุรพล เถลิงพงษ์

33/1 ม.9 ตำบลทุ่งขวาง

อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   20140

086-0248077

038-463866

 

วิทยุชุมชน ดรีมเวฟ เรดิโอ

FM.106.15 MHz.

106.5 พีรยุทธ์  สุขสกุล

20/1  ม.6 ตำบลกุฏโง้ว

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   20140

038-462737

087-1427129

 

วิทยุชุมชนวัดตระพังทอง (สระนา)

FM.106.50 MHz.

106.50 สมพร สีมา

วัดตระพังทอง(สระนา)

 ม.5 ตำบลนาวังหิน

อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี  20240

081-7920959  
วิทยุชุมชน FM.89.15 MHz. 89.15

นายวิชาญ ขุนเที่ยง

62ม.9 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม

จังหวัดชลบุรี   20140

081-3025827

038-462363

 
วิทยุชุมชน ต.นาเริก FM.90.00 MHz. 90.00 บุญจันทร์  สุทธา

อาคารพัฒนาชุมชนตำบลนาเริก ต.นาเริก

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   20240

084-0558265  
วิทยุชุมชน FM.94.25 MHz. 94.25

นายมานพ อินทราพรรณ

43 ม.10 ตำบลหน้าพระธาตุ

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   20140

038-464339

081-9897048

 
วิทยุชุมชน FM.96.90 MHz. 96.90 นายบุญนาค  อุทุมพร

54ม.1 ตำบลหนองขยาด

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140

086-0505515

087-6003729

 
วิทยุชุมชน FM.100.25 MHz. 100.25

นายอุเทน เพ็ชร์หลาย

528 ม.4 ตำบลท่าบุญมี

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    20240

081-2932028

038-779107

 
วิทยุชุมชน FM.100.85 MHz. 100.85

นายจตุพนธ์ โยธินรุ่งเรือง

103 ม.14 ตำบลนาเริก

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20240

081-7231424  

วิทยุชุมชน พระพุทธศาสนาจังหวัด

ชลบุรี FM.101.25 MHz.

101.25

พระครูกิติสุทาภิราม

40 ม.1 วัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้าพระธาตุ

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   20140

 081-7578967  
 วิทยุชุมชน FM.102.75 MHz.  102.75  นายณรงค์ชัย ภัทรขวัญ ม.7 ตำบลหนองเหียง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี    20140

 087-0069394  
 วิทยุชุมชน Dream wave radio  106.40  นายวิรัตน์  ถ้วยงาม  

20-22 ถนนอินทรอาสา ตำบลพนัสนิคม

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   20140

 038-461907  

 

Visitors: 181,103