อป.มช. ประจำจังหวัดชลบุรี

  อป.มช. ประจำจังหวัดชลบุรี

มีหน้าที่     อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดชลบุรี เป็นเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของ จังหวัดและหน่วยงานต่างๆตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประชาชน ในพื้นที่รับรู้ และนำข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นของประชาชนสะท้อนให้หน่วยงานรัฐรับทราบ

                       

                     

                      

                       

                      

                     

                        

                       

                       

                                              

                     

                      

                     

                     

                     

                     

 

 

 

Visitors: 191,529