อป.มช. ประจำจังหวัดชลบุรี

อป.มช. ประจำจังหวัดชลบุรี

มีหน้าที่     อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดชลบุรี เป็นเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของ จังหวัดและหน่วยงานต่างๆตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประชาชน ในพื้นที่รับรู้ และนำข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นของประชาชนสะท้อนให้หน่วยงานรัฐรับทราบ

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Visitors: 67,517