จังหวัดชลบุรี กอ.รมน.ชลบุรี จัดกิจกรรม บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ เยาวชนประชาธิปไตย

                                                                                    

เมื่อวันที่ 26 มกราคม  2563 ที่วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี  พันเอก วิทยา  สุวรรณดี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด กิจกรรม บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ เยาวชนประชาธิปไตย โดยมี พันโท มงคล  นามจิต หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อสร้างการรับรู้ทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันตามระบอบ

ประชาธิปไตย  ขับเคลื่อนการสร้างสังคมคุณธรรมประชาธิปไตยด้วยการนำหลักการ สิทธิหน้าที่พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มาเป็นต้นแบบ  สนับสนุนความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาในเชิงป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้ เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประชาธิปไตย และสามารถนำหลักของหน้าที่พลเมืองไปประยุกต์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

                    กรอบเนื้อหากิจกรรมในวันนี้ จะมีการบรรยายโดยวิทยากรชุดชุมชนสัมพันธ์ เรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การบรรยายโดยวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจังหวัดชลบุรี เรื่องสิทธิหน้าที่พลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี เรื่อง เยาวชนกับการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข หลังจากนั้นจะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่ม ในหัวข้อ ความหวัง/ความฝันของเยาวชน อยากเห็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในอนาคตเป็นอย่างไร

                 โดยมี นักศึกษา จาก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ่อทอง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง, กำนัน ตำบลพลวงทอง,ผู้แทนหน่วยงานผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น ครู กศน.บ่อทอง กว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

..................

บัณฑิต  มันปาฏิ...ภาพ/ข่าว

Visitors: 94,426