จังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร

                

                                                                  

วันที่ 26 มกราคม  2563 ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  นายธรรมศักดิ์  รัตนธัญญา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "การติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และหนี้สินเกษตรกร" โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้า รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ และผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหลายหน่วยงานสนใจและเข้าร่วมประชุม ขี้แจง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา หนี้สินนอกระบบของประชาชน และลูกจ้างโรงงานในพื้นที่ ผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน  

                          ส่วนปัญหาที่พบในการประชุมครั้งนี้คือ สถานการณ์ปัญหาหนี้สินนอกระบบของประชาชน และลูกจ้างโรงงาน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก  โดยครั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร ได้รับฟังวิธีการดำเนินงาน ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไข้ปัญหาต่อไป

                  

..................

บัณฑิต  มันปาฏิ...ภาพ/ข่า

Visitors: 67,517