มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Software Testing Foundation Level (30 ซม.)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Software Testing Foundation Level (30 ซม.)

                ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC เพื่อเป็นศูนย์เป็นการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางด้าน AI และ Data Science รวมทั้งหลักสูตรทางดิจิทัลต่าง ๆ ที่ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC และบุคลากรภาครัฐโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาของท่านเข้าร่วมอบรม ในหลักสูตร Software Testing Foundation Level (30 ชม.) เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ ในวันที่8,9,15,16,22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีวิทยากรผู้สอน คือ Dr. Uwe Franz Guhl ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน Software Testing ประสบการณ์มากกว่า 30 ปีจากประเทศเยอรมนี และอาจารย์กาญจนา เอี่ยมสะอาด อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดยมีค่าธรรมเนียมในการอบรม 5,000 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสิรามล สังข์แก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 090-9909340 และนางสาวศตนันท์ สื่อกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 097-9838585 โดยช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่าน QR CODE หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : Digital Academy Thailand

บัณฑิต  มันปาฏิ........ ข่าว

Visitors: 94,432