สำนักงานวิจัยแห่งชาติจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563

                ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ“กังหันน้ำชัยพัฒนา” แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้ง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถดาวโหลดและส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง OR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2563

 

 

บัณฑิต  มันปาฏิ........ ข่าว


Visitors: 106,714