การกีฬาชลบุรี จัดพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์และมอบโล่ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬาดีเด่น

การกีฬาชลบุรี จัดพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์และมอบโล่ให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬาดีเด่น

        วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเสื้อเบลเซอร์ แก่ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของจังหวัดชลบุรี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬาดีเด่น ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       ตามที่ รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค. ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งปรเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 ได้มีการจัดทำเสื่อสูทเบลเซอ์ ให้แก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกีฬาของจังหวัด และจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา และชมรมกีฬาในจังหวัดชลบุรีที่มีผลงานดีเด่น

     สำหรับผู้ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี

      จากนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และชมรมกีฬา ซึ่งมีผลงานดีเด่นจากการคัดเลือกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย นายรัฐนันท์ ควรสถาน นักกีฬาเยาวชนชายดีเด่น นางสาวพิมพ์งาม งามล้วน นักกีฬาเยาวชนหญิงดีเด่น นายทวีศกดิ์ ปันคำมูล ผู้ฝึกสอนกีฬาเยาวชนชายดีเด่น นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน์ ผู้ฝึกสอนกีฬาเยาวชนหญิงดีเด่น นายณัฐวุมิ อินนุ่ม นักกีฬาประชาชนชายดีเด่น นางสาวอำนวยพร มณีวรรณ นักกีฬาประชาชนหญิงดีเด่น นายปุณณเมธ ทองประสงค์ ผู้ฝึกสอนกีฬาประชาชนชายดีเด่น ว่าที่ร้อยตรีอรัญญา บัวทองใส ผู้ฝึกสอนกีฬาประชาชนหญิงดีเด่น และสุดท้ายนายพชรพล พัดเย็นชื่น ผู้แทนจากชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ชมรมกีฬาดีเด่น 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ       

Visitors: 15,053