พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

       วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

      นายสามารถ เที่ยงพลูวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัมนธรรม ได้กำหนดจัดโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่เกียรติคุณของบุคคล องค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมวัฒนรรมการอ่านให้กับประเทศชาติ และถอดบทเรียนที่ประสบความสำเร็จของบุคคล องค์กรที่ดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเผยแพร่สาธารณะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเป็นแบบอย่างผู้สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละบริบทและยุคสมัย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมและการอ่านและการเรียนรู้ในสังคมไทยให้ครอบคลุมและพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

       ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดำเนินการส่งบุคคล หรือองค์กร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคล องค์กรดีเด่น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และหอสมุดแห่งชาติชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับชุมชน หรือท้องถิ่น) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 94,432