ประกันสังคม จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่ดีเด่น

ประกันสังคม จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเจ้าหน้าที่ดีเด่น

       วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้เจ้าหน้าที่ดีเด่น ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       ตามที่สำนักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทำงานดี มีคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2562 ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤตมิชอบ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยรรม มีความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการคัดเลือกและมีประกาศรายชื่อเจ้าที่ได้รับการคัดเลือกและมีประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบของสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว

       สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้พิจารณาแล้ว มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นางสาวสุมาลี กอแก้วเกสรา ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัดสำนักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 106,709