กตป. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

กตป. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

        วันที่ 31 มกราคม 2563 ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมนุสา โรงแรมดีวารีจอมเทียน บีซ จังหวัดชลบุรี

      ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) กล่าวว่า สำนักงานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2563 ทั้งหมด 5 จังหวัด 5 ภาค โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เลือกจังหวัดชลบุรี โดยเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านคุ้มครองผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ 1. ความหลากหลายของเนื้อหา 2. การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 3. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 4. การบอกเลิกสัญญา และบริการชับซ้อนที่ไม่เป็นธรรม 5. ความรวดเร็ว และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคในพื้นที่ ให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

         ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวต่อไปอีกว่า ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รวมรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัพท์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน กสทช. ในปี 2562 ที่ผ่านมา

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 64,375