องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร และเสนอให้เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร และเสนอให้เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ

        วันที่ 4 พฤศจิกายน ที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พลอากาศเอชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม ขับเคลื่อนและเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะ เดินทางมายังอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการของโครงการฯ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายสุพจนฟ์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ชลบุรีต้อนรับ

         ภายหลังการหารือกับส่วนราชการ พลอากาศเอกชลิต ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และกล่าวว่า ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำนี้ การทำคลองส่งน้ำไปยังคลองสองฝั่งยังอยู่ในขั้นตอนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 จะสามารถทำให้ส่งน้ำได้มากขึ้น และได้เสนอแนะให้เพิ่มปริมาณของการกักเก็บน้ำให้สูงขึ้น โดยเสริมความสูงของสันเขื่อนขึ้น และจะไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อประชาชนโดยรอบอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างชลบุรี เป็นพื้นที่ที่จะช่วยให้ความเจริญของภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะทำให้มีประชาชนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการใช้น้ำ และการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งปริมาณน้ำ และอยากจะฝากให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด พอเพียง

       และหลังจากการพบปะกับประชาชนได้มีการมอบของที่ระลึกจากท้องถิ่นให้แก่องคมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคณะหัวหน้าส่วนราชการ โดยพลอากาศเอกชลิตได้ไปพูดคุยกับประชาชนตัวแทนชุมชน และเกษตรกรกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นกันเอง

       ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558 ความจุเก็บกัก 98 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุสูงสุด 140.16 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 44,000 ไร่ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 61.64 ล้านลูกบาศก์เมตร

parinya

Visitors: 64,377