อบรมสัมมนากฎหมายควรรู้ เพื่อสิทธิอยู่คู่สตรี

  

อบรมสัมมนากฎหมายควรรู้   เพื่อสิทธิอยู่คู่สตรี

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี จัดอบรมสัมมนากฎหมายควรรู้ เพื่อสิทธิอยู่คู่สตรี เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายสำหรับสตรี ตลอดจนเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

      นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนที่1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนากฏหมายควรรู้ เพื่อสิทธิอยู่คู่สตรี ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากสถานภาพของสตรีไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม สตรีมักถูกมองเป็นสิ่งที่ด้อยคุณค่า ไร้ความสามารถ ถูกกดขี่ข่มเหงและกีดกันทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ไม่มีสิทธิ บทบาท ฐานะใดในสังคม ไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ชาย การไม่เคารพในสิทธิสตรีตลอดจนการเลือกปฏิบัติต่อผู้เป็นสตรีนั้น แต่เดิมอาจเป็นเพราะสภาพสังคมสมัยโบราณที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยที่ผู้ชายจะมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บทบาทของสตรีลดลง ในปัจจุบันสตรีมีการศึกษาขั้นสูง มีความสามารถและมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ทำให้สตรีได้รับการพัฒนา ได้รับการยอมรับและได้รับความคุ้มครองในหลายๆด้านแต่ แต่ก็ยังพบว่ามีการละเมิดสิทธิสตรีกันอยู่ อาจเป็นเหตุจากความเคยชินที่ผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดและไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนพึงมี เพื่อเป็นการเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายที่สตรีควรรู้ และเป็นการพัฒนาสิทธิสตรีให้มีความเข้มแข็ง และสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายให้มีมากขึ้นในสังคมไทย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี   จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนากฎหมายควรรู้ เพื่อสิทธิอยู่คู่สตรี ขึ้น โดยหวังเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายสำหรับสตรี ตลอดจนเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเจตคติในเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไปสู่สังคม ชุมชน และครอบครัว และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายต่างๆ อาทิ กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกใช้คำนำหน้านาม นางหรือนางสาว การเลือกใช้นามสกุล การจำทะเบียนสมรส กฏหมายมรดก เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 1200 คน

มนตรี ประทีป  /ภาพ/ข่าว

Visitors: 64,376