บุคลากร

  นางพนิดา  จันทวัฒน์ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี  (อำนวยการ)

นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์   

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  

(งานประชาสัมพันธ์ / แผนงาน /โครงการ)

นางสาววรรณี  หิรัญศรี  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

(การเงิน บัญชี  ห.จนท.พัสดุ  เงินเดือน บำนาญ ฝบห.ฯ)

นายบัณฑิต  มันปาฏิ 

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

(ภาพ ข่าว  ประชาสัมพันธ์ งานช่าง)

 

                                                                                                         ว่าที่​ ร.ต.ญ.สุนิลชา​  สัตบุศย์​​

                                                                                          นักประชาสัมพันธ์

 

นายปริญญา เทศสวัสดิ์  ช่างถ่ายภาพ ช 2  

(ภาพ ข่าว  ประชาสัมพันธ์  ยานพาหนะ)

 นางสาวกนกวรรณ  พูลเพิ่ม  

พนักงาน (ธุรการ   ทั่วไป)

Visitors: 106,714