บุคลากร

  นายภานุมาส  ปัญญามงคล  

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี  (อำนวยการ)

นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์   

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  

(งานประชาสัมพันธ์ / แผนงาน /โครงการ)

นางสาววรรณี  หิรัญศรี  

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

(การเงิน บัญชี  ห.จนท.พัสดุ  เงินเดือน บำนาญ ฝบห.ฯ)

นายบัณฑิต  มันปาฏิ 

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

(ภาพ ข่าว  ประชาสัมพันธ์ งานช่าง)

  นายศิริชัย โสรเนตร  ช่างถ่ายภาพ ช 3  

(ภาพ ข่าว ประชาสัมพันธ์  จนท.พัสดุ)

นายปริญญา เทศสวัสดิ์  ช่างถ่ายภาพ ช 1 

(ภาพ ข่าว  ประชาสัมพันธ์  ยานพาหนะ)

 นางสาวกนกวรรณ  พูลเพิ่ม  

พนักงาน (ธุรการ   ทั่วไป)

Visitors: 67,523