บุคลากร

 

 นางพนิดา  จันทวัฒน์ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี  (ผู้อำนวยการ)

 

 

  นางสาวรวงทอง ศรีสุพัฒน์   

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  

 

 

 นางสาววรรณี หิรัญศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี /งานพัสดุ

 

 

นายบัณฑิต  มันปาฏิ 

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน / งานพัสดุ 

 

 

 

                                                                                  ว่าที่​ ร.ต.หญิง สุนิลชา​  สัตบุศย์​​ 

                                                                                                                      นักประชาสัมพันธ์

 

 

นายปริญญา เทศสวัสดิ์ 

ช่างถ่ายภาพ ช 3  

 

 

 นางสาวกนกวรรณ  หิรัญศรี 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

 

 

 

Visitors: 191,543