โครงสร้าง

     ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  ดังนี้

       - งานบริหารทั่วไปเพื่อสนับสนุนภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน /กลุ่มปฏิบัติการ

       - งานสารบรรณ งานธุรการ งานบันทึกข้อมูล

       - งานบุคคล

       - งานประชุมและงานช่วยอำนวยการ

       - งานข้อมูลเพื่อการบริหาร / การพัฒนาองค์กร

       - งานรายงานด้านการเงิน บัญชี และงานพัสดุ 

       - งานควบคุมภายใน

       - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

       - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  ดังนี้

- ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย และข้อมูลของจังหวัด/กรมประชาสัมพันธ์เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์จังหวัดในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

- เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในระดับจังหวัด

- ประสานการปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในจังหวัด

- ให้คำปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ

- ติดตามรับฟังความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนในจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนประชาสัมพันธ์

- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีและคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีรวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ  ดังนี้

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนประชาสัมพันธ์ที่กำหนด

- บริหารจัดการและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

- ประสานสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น

- รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและให้บริการเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ

- รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน

- ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศในสำนักงานฯ

- ควบคุมดูแล/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและวัสดุ / ครุภัณฑ์ของสำนักงาน

- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ   ตามที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 181,101