ติดต่อเรา

       ส ำ นั ก ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จั ง ห วั ด ช ล บุ รี      

               สถานที่ตั้ง  :  ศาลากลางจังหวัด ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  20000

               โทรศัพท์/โทรสาร   0-3827-9448 

                มหาดไทย  :  30461  

                มือถือ  :  09-2246-8379

                เว็บไซต์  :  https://www.chonburipr.net

             e-mail  :  prchonburi@prd.go.th  , saraban_cbi@prd.got.h    

                

Visitors: 191,522