บัตรสื่อมวลชน

 หลักฐานที่ใช้ประกอบการทำบัตรสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์มีดังนี้ (Smart  Card)

        1.  จดหมายขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน (หัวกระดาษต้องมีตราสำนักงาน)

        2.  แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์

        3  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        4.  สำเนาหนังสืออนุญาตการประกอบกิจการของหน่วยงานต้นสังกัด  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์ ขอสำเนาใบ พ.ร.บ.จดแจ้งการ   

             พิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ หรือเคเบิ้ลทีวี ขอสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จาก กสทช. จำนวน 1 ฉบับ

       5.  ตัวอย่างหนังสือพิมพ์/นิตยสาร เล่มปัจจุบันย้อนหลังไป 3 ฉบับ

       6.  รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  

            ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

       7.  ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร จำนวน 50  บาท : บัตร 1 ใบ

กรณีที่บัตรหมดอายุและทำครั้งต่อไป  ให้แนบหลักฐานประกอบดังนี้

       1.   จดหมายขอต่ออายุบัตรประจำตัวสื่อมวลชน  (หัวกระดาษต้องมีตราสำนักงาน)

       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีต่ออายุครั้งแรก เนื่องจากต้องเก็บ

            ข้อมูลลงในคอมฯ

       3. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 

           ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

      4.  ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร จำนวน 50 บาท

      กรณีบัตรชำรุด  เสียหาย  หรือสูญหาย  ให้ผู้ถือบัตรขอทำบัตรใหม่ ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการขอทำบัตรครั้งแรก              และให้แนบใบรับแจ้งความของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วย

หมายเหตุ   ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์        จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 หรือติดต่อโทรศัพท์  0-3827-9448                 ในวันและเวลาราชการ

 

       เข้าสู่ระบบการยื่นขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนกรมประชาสัมพันธ์

      คลิกที่  https://massmedia.prd.go.th/index/

 

                                                                                                                                          สถานที่ออกหนังสือ...........................                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                    วันที่......................เดือน.........................พ.ศ. ..................

เรื่อง   ขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน

เรียน   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  แบบการขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชน                 จำนวน................ชุด

                      2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน...............คน       รวม.....................ฉบับ

                      3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                           จำนวน...............คน       รวม.....................ฉบับ

                      4.  รูปถ่าย  2  นิ้ว  3  รูป                                     จำนวน...............คน       รวม.....................รูป

                      5.  ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ                                   จำนวน...............คน       รวม.....................บาท

                        ด้วย........................................................................มีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนประจำจังหวัดชลบุรี     ซึ่งพร้อมนี้ได้แนบแบบการขอมีบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย  และค่าธรรมเนียมการออกบัตร  มาพร้อมนี้แล้ว

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                           ...................................................

                                                                                           (.................................................)

                                                                                             ตำแหน่ง  บรรณาธิการ / ผู้อำนวยการ

                                                                                       

 

 

แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ์

 

                                                                                                                                                      เลขที่......................................

1. ชื่อไทย  นาย,นาง,นางสาว.....................................................................................   นามสกุล ............................................................

2. ชื่อ  นามสกุล  (ภาษวอังกฤษ)............................................... .............................................................................................................

3. วัน,เดือน,ปี,เกิด .......................................................  อายุ  ..............ปี..........................................เดือน.............................................

    เชื้อชาติ  ..............................................................................  สัญชาติ  ...........................................................................................

4. วุฒิการศึกษา............................................................โทรศัพท์/โทรศัพท์..............................................................................................

5. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าว  เลขที่.................................................................................................................................

   ออกให้ที่อำเภอ  .......................................................  จังหวัด  ..........................................................................................................

   วันที่ออก  ..................................................................  วันบัตรหมดอายุ  ............................................................................................

 6. บ้านเลขที่ปัจจุบัน  ................................ถนน  ..........................................................ตรอก/ซอย..........................................................

     แขวง  ..................................  อำเภอ/เขต  ................................................... จังหวัด  ......................................................................

 7. ชื่อหน่วยงาน  ..............................................เลขที่....................................ถนน ...............................................

    ตรอก/ซอย.......................แขวง.......................อำเภอ/....เขต....................

          จังหวัด................................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร..........................................................

           E-mail………………………………………………………

            ประเภทของสื่อ     หนังสือพิมพ์รายวัน                                สถานีวิทยุกระจายเสียง

                                    หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์                           สถานีวิทยุโทรทัศน์

                                    หนังสือพิมพ์รายปักษ์  รายเดือน                 อื่น  ๆ.......................

           มีความประสงค์ขอให้กรมประชาสัมพันธ์  ออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน  เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานในฐานะบรรณาธิการ  ผู้สื่อข่าว

           ช่างภาพ       ผู้ช่วยช่างภาพ

 

                                                                                    (ลงชื่อ)  ..........................................

                                                                                                (........................................)

                                                                                    วันที่  ..............................................     

Visitors: 191,541