แบบฟอร์มบัตรสื่อมวลชน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการทำบัตรสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์มีดังนี้ (Smart  Card)

        1.  จดหมายขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน (หัวกระดาษต้องมีตราสำนักงาน)

        2.  แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์

        3  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

        4.   สำเนาหนังสืออนุญาตการประกอบกิจการของหน่วยงานต้นสังกัด  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์ ขอสำเนาใบ พ.ร.บ.จดแจ้งการ   

              พิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ หรือเคเบิ้ลทีวี ขอสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จาก กสทช. จำนวน 1 ฉบับ

     5.  ตัวอย่างหนังสือพิมพ์/นิตยสาร เล่มปัจจุบันย้อนหลังไป 3 ฉบับ

     6.  รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  

          ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

    7.   ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร จำนวน 60  บาท : บัตร 1 ใบ

กรณีที่บัตรหมดอายุและทำครั้งต่อไป  ให้แนบหลักฐานประกอบดังนี้

        1.   จดหมายขอต่ออายุบัตรประจำตัวสื่อมวลชน  (หัวกระดาษต้องมีตราสำนักงาน)

       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีต่ออายุครั้งแรก เนื่องจากต้องเก็บ

            ข้อมูลลงในคอมฯ

      3. รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม แต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 

          ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

     4.  ค่าธรรมเนียมในการทำบัตร จำนวน 60 บาท

กรณีบัตรชำรุด  เสียหาย  หรือสูญหาย  ให้ผู้ถือบัตรขอทำบัตรใหม่ ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการขอทำบัตรครั้งแรก  และให้แนบใบรับแจ้งความของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วย

หมายเหตุ   ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนของกรมประชาสัมพันธ์ได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์  0-3827-9448  ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่ 

                                                                                                                                                                      สถานที่ออกหนังสือ...........................

                                                                                                                                                                           .......................................................

                                                                                                                                                                           .......................................................

                                                                                                                                                 วันที่......................เดือน.........................พ.ศ. ..................

เรื่อง   ขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน

เรียน   อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  แบบการขอมีบัตรประจำตัวสื่อมวลชน                                                                                        จำนวน................ชุด

                        2.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                 จำนวน...............คน       รวม.....................ฉบับ

                        3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                 จำนวน...............คน       รวม.....................ฉบับ

                        4.  รูปถ่าย  2  นิ้ว  3  รูป                                                                                 จำนวน...............คน       รวม.....................รูป

                        5.  ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ                                                                           จำนวน...............คน       รวม.....................บาท

                        ด้วย.............................................................................................................มีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอทำบัตรประจำตัว 

สื่อมวลชน           ประจำจังหวัดชลบุรี    ซึ่งพร้อมนี้ได้แนบแบบการขอมีบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

รูปถ่าย  และค่าธรรมเนียมการออกบัตร  มาพร้อมนี้แล้ว

                                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง

                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                                           ...................................................

                                                                                           (.................................................)

                                                                                        ตำแหน่ง  บรรณาธิการ / ผู้อำนวยการ

                                                                                          .................................................

 

 

แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชน

กรมประชาสัมพันธ์

 

                                                                                                                                                                         เลขที่...............................

1. ชื่อไทย  นาย,นาง,นางสาว.....................................................................................   นามสกุล  ............................................................

2. ชื่อ  นามสกุล  (ภาษวอังกฤษ)............................................... .............................................................................................................

3. วัน,เดือน,ปี,เกิด .......................................................  อายุ  ..............ปี..........................................เดือน  ...........................................

    เชื้อชาติ  ..............................................................................  สัญชาติ  ..............................................................................

4. วุฒิการศึกษา............................................................โทรศัพท์/โทรศัพท์.......................................................................

5.  บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญต่างด้าว  เลขที่  ............................................................................................................................

           ออกให้ที่อำเภอ  .......................................................  จังหวัด  ....................................................................................

           วันที่ออก  ..................................................................  วันบัตรหมดอายุ  ..................................................................................

 6.   บ้านเลขที่ปัจจุบัน  ................................ถนน  ..........................................................ตรอก/ซอย........................................................

           แขวง  ..................................  อำเภอ/เขต  ................................................... จังหวัด  ................................................................

 7.   ชื่อหน่วยงาน  ..............................................เลขที่..........................................ถนน ..................................................................

           ตรอก/ซอย..........................................แขวง......................................................อำเภอ/เขต.............................................................

          จังหวัด................................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร...........................................................

           E-mail……………………………………………………………………………………………

    ประเภทของสื่อ                      หนังสือพิมพ์รายวัน                                          สถานีวิทยุกระจายเสียง

                                                   หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์                                  สถานีวิทยุโทรทัศน์

                                                  หนังสือพิมพ์รายปักษ์  รายเดือน                       อื่น  ๆ.......................

                        มีความประสงค์ขอให้กรมประชาสัมพันธ์  ออกบัตรประจำตัวสื่อมวลชน  เพื่อเป็นหลักฐาน

ในการปฏิบัติงานในฐานะ                  บรรณาธิการ                                  ผู้สื่อข่าว

                                                         ช่างภาพ                                        ผู้ช่วยช่างภาพ

 

 

                                                                                    (ลงชื่อ)  ..........................................

                                                                                                (........................................)

                                                                                    วันที่  ..............................................     

 

 

Visitors: 106,707