แถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

แถลงข่าว สัตหีบเมืองต้นแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน

        วันนี้ 9 กรกฎาคม 2563 พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ พร้อมด้วย นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้และธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มอบตรามาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA)

        กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลข่าวโครงการ "สัตหีบเมือง ต้นแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ชูสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอสัตหีบ เป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการในแนวทางของวิถีปกติใหม่ (New Nomal) ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือ SHA) หลังจากสถานการณ์ COViD-19 อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว

         พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พื้นที่ส่วนใหญ่อำเภอสัตหีบ อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (เกาะแสมสาร) ภายใต้การดูแลของกองเรือยุทธการ (กร) ศูนย์บริการหาดทรายแก้ว ภายใต้การดูแลของ โรงเรียนชุมพล หาดนางรำ- หาดนางรอง ภายใต้การดูแลของฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส OVD-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจวิถีความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยในระยะแรกของการแพร่ระบาดกองทัพเรือได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดตั้ง State Quarantine ณ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ เพื่อทำหน้าที่ฝ้าระวัง และดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประทศ ได้แก่ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกาและกลุ่มเสี่ยง 17 ประเทศที่มีความเสี่ยง ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิสำเมา ซึ่งกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทำหนำที่ดูแลผู้เดินทางเป็นอย่างประดุจญาติพี่น้องจนถือได้ว่าเป็น State Quarantne แห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นตันแบบให้พื้นที่อื่นได้นำแนวทางการบริหารจัดการไปปฏิบัติตามอีกด้วย

        ต่อมาในช่วงก่อนมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ที่อนุญาตให้สถานที่ท่องเที่ยวกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรของกองทัพเรือ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการรองรับและดูแลนักท่องเที่ยวตามถีปกติใหม่ New Normal ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดขอบของกองทัพเรือ อีกทั้งประชาสัมพันธ์สร้งการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) หรือ SHA ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขการสร้างความเชื่อมั่นในการดินทางท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ อันจะช่วยพื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรม โครงการ "สัตหีบมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหน New Normal จึงเป็นการต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือและการท่องเที่ยวแห่งประเทศใหย โดยได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างมาตรฐานด้นสุขอนามัยในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่มีการกำหนดและตรวจสอบรูปแบบการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทาง New Normalอย่างจริงจังและต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและทัศนศึกษาสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวอันลากหลายในอำเภอสัตหีบ ที่กำลังดำเนินมาตรการด้านสุขอนามัยตามแนวทาง "สัตหีบเมืองตันแบบ ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,968