ชลบุรีจัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี รุ่นที่2

ชลบุรี จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี รุ่นที่2

      วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่2 ณ อาคารกองร้อยที่3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่21 กรมทหารปืนใหญ่ที่2 รักษาพระองค์ฯ

     ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแกไข้ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจและจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวได้ให้โอกาสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งกาย จิตใจ และสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้

      พันจ่าเอก ชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การบำบัดฟื้นฟูในครั้งนี้ เป็นการดำเนินในรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 19 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 12 วัน ตามหลักสูตรมาตรฐานที่บูรณาการร่วมกันจัดทำระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู จำนวน 71 รายจาก 11 อำเภอ ซึ่งได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ มาเป็นวิทยากร ประกอบด้วย สำนักงานสาธารสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกันดำเนินการด้านการบำบัดและฟื้นฟู ส่วนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่21 กรมทหารปืนใหญ่ที่2 รักษาพระองค์ฯ ได้จัดสถานที่และการฝึกอบรมด้านระเบียบวินัยอีกด้วย

        นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดนอกจากจะเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นนโยบายสำคัญของหจังหวัดชลบุรี ที่ต้องดำเนินการแกไข้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้ลดน้อยลง ซึ่งการดำเนินงานต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่และดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแกไข้ปัญหายาเสพติอีกด้วย

      สำหรับจังหวัดชลบุรี โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีความปรารถนาดี ยากให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้จัดหลักสูตรการบำบัด และขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ และเมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้วหวังว่าจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,967