ชลบุรีจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ราษฏร์”

ชลบุรี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฏร์”

       วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชลบุรี โดยใช้ยุทธวิถีตำรวจ หลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฏร์”ณ อาคารแหล่งชุมชน มณฑลทหารบกที่ 14 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แม้ว่าภาครัฐได้เพิ่มความเข้มข้นในการประเด็นของนโยบายโดยประกาศเป็นวาระเร่งด่วน และในเชิงการดำเนินงานที่ทุกฝ่ายต้องเร่งระดมสรรพกำลังเข้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

        พันจ่าเอก ชยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยปกครองจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชลบุรี โดยใช้ยุทธวิถีตำรวจ หลักสูตร “ราชสีห์ พิทักษ์ ราษฏร์” รุ่น2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงต่างๆ และเป็นกลไกลในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมของกำลังพล เช่น การตั้งด่านตรวจค้น การควบคุมฝูงชน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การอำนวยความสะดวกการจราจร และการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ

       สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมืองชลบุรี โดยมีอำเภอทุกอำเภอได้คัดเลือกส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากมณฑลทหารบกที่14 ให้ใช้สถานที่ฝึกอบรมพร้อมด้วยครูปกครอง และยุทโธปกรณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่6 ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี และตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรครั้งนี้

       นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นจังหวัดชลบุรี เห็นได้ว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยูอย่างหนาแน่น จังหวัดชลบุรี นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตของแหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และเป็นจังหวัดที่รัฐบาลได้กำหนดนำนโยบายเร่งด่วนเข้ามาพัฒนาในพื่นที่ คือ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคจะวันออก (EEC) ซึ่งประชาชนไม่ว่าในพื้นที่หรือต่างพื้นที่ หรือคนต่างด้าว ต่างก็เดินทางเข้ามาอาศัย เพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมากขึ้น อีกทั้งสถานประกอบการบางประเภท เช่น ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต สถานบันเทิง สถานบริการต่าง ยังคงมีแนวโน้มเป็นแหล่งการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้โดยง่าย ในแผนยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ได้ระบุไว้ว่า ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักบอลเข้าเมือง และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เป็นปัญหาที่สงผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเทศไทยต้องมีแผนรองรับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป         

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,967