จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

จังหวัดชลบุรี  จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

       วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชลกันนานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการพลเรือน ศาลตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้า ปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกร ตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฏร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา ในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นจะเป็นคนดีของประเทศชาติ และประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป นอกจากนี้ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ยังได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรแด่พระองค์ท่านด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,967