จังหวัดชลบุรี จัดงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

จังหวัดชลบุรี จัดงาน "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เฉลิมพระเกียรติ ร.10

       วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

       เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้บริการเกษตรกรทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2563

     จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจัหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคี จัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การบริการด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการต่างๆ การฝึกอาชีพ และคลินิกตรวจสุขภาพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอบ่อทอง โดยมีพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมรับบริการภายในงานมากกว่า 300 คน

      นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุงมั่น ในการสืบสาน รักษา และตอยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานดานตาง ๆ ทรงทุมเทพระวรกาย พระวิริยอุตสาหะ เพื่อชวยเหลือแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในทุกดาน อยางตอเนื่อง เชน ดานการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดลอม เปนตน เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุมเทพระราชหฤทัย ในการทรงงานเพื่อประชาชน พระองคไดทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และดวยพระวิสัยทัศนอันกวางไกล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณคาแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองคทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษาและตอยอดแนวพระราชดำริตางๆ เพื่อเปนแสงสวางนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสูความผาสุกแกประชาชนและประเทศชาติ

     ด้านนายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

       สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เปนรูปแบบหนึ่งของการแกไขปญหาด้านการเกษตร โดยการนำบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือ และองคความรูดานการเกษตรมาใหบริการแกพี่นองเกษตรกรในพื้นที่ ที่เปนประโยชนตอเกษตรกรเปนอยางยิ่ง เพราะเกษตรกรจะไดรับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ดานอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,967