พม. จัดพิธีมอบโล่รางวัลตามโครงการครอบครัวร่มเย็น และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยมสุข

พม. จัดพิธีมอบโล่รางวัลตามโครงการครอบครัวร่มเย็น และสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยมสุข

       วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และมอบโล่รางวัลการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยมสุข ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       นางพัทธ์วิรา สุวรรณ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว โดยการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2563 ภายในเดือนเมษายนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) จึงได้เลื่อนการจัดงานออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

      และขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ประจำปี 2563 จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวรังสิโย อำเภอศรีราชา ครอบครัวแสงทอง อำเภอสัตหีบ และครอบครัวสดใส อำเภอเมืองชลบุรี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว และเข้ามามีสว่นร่วมในการพัฒนาสถานบันครอบครัวมากขึ้นต่อไป

         นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลุบรี ดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยนสุข ตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ทิ้งใครไวข้าหลัง ลดความเลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งรัฐบาลเล้งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เด็กเติบโตมีพัฒนาการสมวัย และยังเป็นการสนับสนุนให้พ่อแม่ที่เป็นครองครัวเดี่ยว หรือครบอครัวเลี้ยงเดี่ยว มีโอกาสในการประกอบอาชีพหารายได้และมีผู้ช่วยดูแลบุตรระหว่างที่พ่อแม่ไปประกอบอาชีพ ในเวลากลางคืน ภายในบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรเนินพลับหวาน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยนสุข เกิดขึ้นได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน สถานรับเลี้ยงเด็กดังกล่าว เพื่อการช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในอนาคตต่อไป

       สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีจัดพิธีมอบรางวัลผู้สนับสนุนการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยมสุข จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเบิกชัย นินปานันท์ และบริษัท พัทยา อลูมินั่ม 2017 จำกัด เป็นผู้สนับสนุนเครื่องปรับอากาศภายในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเปี่ยมสุขอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330