กรมการปกครอง จัดพิธีมอบโล่ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ และผู้เกษียณอายุราชการ

กรมการปกครอง จัดพิธีมอบโล่ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะ และผู้เกษียณอายุราชการ

      วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน

      นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นธรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาระบบอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนและเป็นแบบอย่างศูนย์ดำรงธรรมอื่นๆต่อไป

        เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยะต้นแบบ กรมการปกครองได้จัดทำโล่และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อมอบให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชาที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัจฉริยต้นแบบ ประจำปี 2563 ต่อไป

        นอกจากนี้ กรมการปกครอง ได้มีประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึก ให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการครบ 60 ปี ในสิ้นปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ให้แก่องค์กรด้วยดีมาโดยตลอด สำหรับที่ทำหการปกครองจังหวัดชลบุรี มีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชครบ 60 ปี จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางจุฑารัตน์ ศิวะพิรุฒห์เทพ ตำแหน่ง เสมียนตราจังหวัด (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำาการปกครองจังหวัดชลบุรี นางณัฐธยาน์ หิระนิล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และนางจินดา โพธิ์แฉล้ม ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

         จากนั้น กรมการปกครอง ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี 2563 ซึ่งมีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในวินัยอันดีจำนวน 1 ราย ได้แก่ นางอัญชลี สมรรถชัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 14,967