สือมวลชล

                                                                                            รายชื่อสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี

                                                                    สื่อมวลชนท่านใดมีความประสงค์จะอัพเดทข้อมูลแจ้งมาที่

                                                                                                     ID Line:  prcbi07 หรือ 

                                                                                               E-mail: tukcar11@hotmail.com

 

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ที่อยู่

โทรศัพท์

นายบัญญัติ     พุ่มพวง

 

 

นายนพดล     ทองมาก

 

นายปทักพล  ชมชื่น

ช่อง 3(ชลบุรี)

 

 

 

(บางแสน)

7 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา   

อำเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี   20000

9/1 หมู่4 ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

12 ซอย 12 ถนนแสนสุขสาย 2

ตำบลแสนสุข   อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี   20230

084 - 4808885

 

 

084 – 0728242

 

083 - 0066006

 

นายเกียรติศักดิ์  ลัภนะก่อเกียรติ

 

ช่อง 5

 

 

6  ถนนบวรสถิตย์

 อำเภอบ้านบึง

จังหวัดชลบุรี     20170

084-0949480

F 038-444970

    087 - 1441188

นายบัวภา         เจิมนาค

 

 

นายไพโรจน์    แสงพา

 

 

      ช่อง 7

 

 

(บ้านบึง)

101/23 หมู่ 3 หมู่บ้านศิลารมณ์ ตำบลเสม็ด

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

301/47 หมู่ 7

ตำบลหนองอิรุณ

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 20170

   081 - 8638340

 

 

 

081 - 0005745

นายสัมภาษณ์  บริบูรณ์

นางสาวเขมมากร เกิดปราง

นายณัฐพัชร์  ศรีสุวรรณ์

ช่อง 7

(บางแสน)

เดลินิวส์

ชลนิวส์

53/20 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง    จังหวัดชลบุรี   

20000

038-270283

038-270283

086-8363761

038-270600

 

นายอำนาจ    ลลิตลาวัลย์

 

 

 

 

 

ช่อง 9

 

18/8 หมู่ 3  ตำบลสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

21120

086-8153232

038-324530

F 038-341870

 

นายสุรพงษ์   ทุมมานนท์

ช่อง 8

17/237 ซอยนพรัตน์

ตำบลบางปลาสร้อย 

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   

20000

081-8691121

นายวิศาล แสงเจริญ

 เพจอีจัน

Workpoint

ช่อง 8 

Top New

คมชัดลึก

260/11  ถนนหลานกุญชร

ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   

20000

0990538466

นายบัวภา  เจิมนาค

ข่าวสด

101/28  หมู่ 3

หมู่บ้านศิลารมณ์

ตำบลเสม็ด   อำเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี 20000

081-8638340

038-273460

นางสาวปรีวดี ขุนนากลัด

 

คม ชัน ลึก

48/23 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

20000

081-9963690

F 038-796233

สรศักดิ์  บริบูรณ์

สิรสา บริบูรณ์  

เดลินิวส์

1/44 หมู่ 2

ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี   20000

089-6002564

090-9693064

นายวิรัตน์  บุญกอง

เดลินิวส์

105 หมู่ 5  ตำบลมาบไผ่ 

อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี

20170

038-444861

081-88986032

นายพิชัย  เชี่ยวชาญปฏิบัติ

เดลินิวส์

33/1 หมู่ 7  ตำบลบ้านช้าง

อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

20140

038-462016

089-6030676

นายชินทัต    มังกรสุรกาล

นายธัญญะ    ชลวุฒิ

ไทยรัฐ

21/3 หมู่ 3

ซอยการประปาชลบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000

081-7822327

038-275196

081-4263153

นายวิรัช  หนูขาว

ไทยโพสต์

268/16 ถนนอัครนิวาต 

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

038-277360

081-8620247

นายมานพ  กานต์ขจรเดช

 

 ไทยรัฐทีวี

(บ้านบึง)

46/8  หมู่  3 ตำบลบ้านสวน 

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

081 - 5715052

 

นางสาวชนิดา  วัฒนธงชัย

บ้านเมือง

17/237 ซอยนพรัตน์ 

ตำบลบางปลาสร้อย 

อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี  20000

038-392345

038-242023

081-8691121

นายณภัทร์  ขุนนากลัด

มติชน

ท้องถิ่นชล

48/23 หมู่ 3  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

081-9963690

038-796233

นายอำนาจ 

ลลิตลาวัลย์

 

หนังสือพิมพ์ชลบุรีนิวส์ออนไลน์

32/1 ซอย 1 แสนสุข

ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20000

086-8153232

086-5599778

086-0092605

นายสุรพงษ์  ทุมมานนท์

นางสาวชนิดา  วัฒนธงชัย

สยาม

17/2370 ซอยนพรัตน์ 

ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

038-392345

F 038-242023

081-8691121

นายสพโชค   วราพงษ์ลิขิต

นายศักดิ์สิทธิ์ สานจิตตาภาพ

นางสาวภคพัส  ทองใบ

ข่าวเมืองชล

 

129  ถนนศรีกุญชร 

อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี   

20140

86/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านบึง 

อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  

20171

086-8181607

081-9874903

086-8181718

086-8338746

นายคลาย  ปั้นหว่าง

ข่าวตะวันออกโพสต์

35/2 หมู่ 7 ตำบลหนองไม้แดง

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

20000

038-213629

086-8291265

089-0325700

นายพลวิทย์ สวสดิกาญจน์

 

ซีทีวีนิวส์

202/26 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ

ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี  20000

038-277445-6

 

นางสาวกนกวรรณ เจริญรัตน์

ประชามตินิวส์

106/48 ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 20000

038-282718

086-8291265

นายกฤตภพ  ผดุงพันธ์

 

 

 

นายประสาน  หงส์ประดับ

ข่าวภาพ

 

3/47  ซอย 3 

ถนนมิตรสัมพันธ์

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

20000

274/13  หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

20000

081-5751582

 

 

 

081-13406752

นายพิชัย   เชี่ยวชาญปฏิบัติ

นายสุรพล  เถลิงพงษ์

นายชาญ   ธาราวัฒนวงศ์

นายมานพ  กานต์ขจรเดช

 

สยามนิวส์

33/1 หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

20140

 

46/8  หมู่  3 ตำบลบ้านสวน 

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

038-462016

081-3057345

086-0248077

 

 

 

081-5715052

นายวิรัช   หนูขาว

ไทยโพสต์

268/16 ถนนอัคนิวาต 

อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20000

038-277360

08-18620247

นายจักราวุธ     กุศล

เสียงชล

274/13 หมู่ 5  ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี 

20000

0-3875-2400

08-1340-5752

นายสมหวัง  มังกรสุรกาล

นายสุขชัย  เกียรติคงสุข

นายสรสิทธ์   เรืองศรี

นายอโณทัย   แพทย์ยากูล

นายธนกฤต  เกียรติคงสุข

เสียงมหาชน

86/53 ถนนสุขุมวิท 

ตำบลบ้านสวน

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

20000

038-275196

038-276750

081-7822327

065 -5658191

นายธนา  ธรรมวาจา

นางสาวเจียรพรร สุรนันท์

นายวีระพัฒน์  คนชม

ข่าวชล

 

 

45 หมู่ 8  ตำบลเสม็ด 

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

20130

19หมู่ 2 ตำบลมาบโป่ง

อำเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี  20160

 

081-5657149

089-6077559

038 – 386520 F

089 - 0133909

ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ์
วรวีร์ สะหิ

นสพ.ไทยรัฐ ไทยรัฐทีวี ซี.เอส.โพสต์

 

 

0868363761

0853965719

นายปทักพล  ชมชื่น

นายกิตติธร  ชมชื่น

บางแสนโพสต์

12 ซอย12

ถนนบางแสนสาย 2

ตำบลแสนสุข  อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 

083-8749001

086-3778777

081-4433339

นายวรวิทย์    วิชชุวงศ์

ข่าวเศรษฐกิจ

 

803/4 ถนนเจตน์จำนงค์ 

อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี  

20000

081-8618388

 

นายอดุลย์ศิริ   เกียรติคงสุข

ไทยรัฐ

(อำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง)

18 /50 หมู่ 2

ตำบลบ้าสวน 

อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

20000

084 - 0487079
นายธนกฤต  พุ่มแก้ว                หนังสือพิมพ์.สยามรัฐ       

หนังสือพิมพ์.แนวหน้า

 

 

116/12 หมู่.2  ต.บ้านสวน

( ซอย.9 บ้านสวน ) อ.เมืองชลบุรี

จ.ชลบุรี 20000

099-4792524

 

                                                                        อำเภอศรีราชา

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ที่อยู่

โทรศัพท์

นางสาวกัญนิกา   เข้มข้น

 

 

 

นายไพบูลย์  เสริมศาสตร์

ช่อง 3

(ศรีราชา)

99/1-2 อาคารศรีราชาเพลส 

โครงการศรีราชานคร อำเมือง 

จังหวัดชลบุรี    

 20110

150/12  หมู่ 2  ตำบลสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

20110

038-312255

038-312327

F 038-422432

 

089-9312068

นายสุรพงษ์   ทุมมานนท์

ช่อง 5

(ศรีราชา)

17/237 ซอยนพรัตน์

ตำบลบางปลาสร้อย 

อำเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี    20000

081 - 8691121

นายจารุ       สุขศรี

นายเอกสิทธิ์   อ่ำฉอ้อน

ช่อง 7

(ศรีราชา)

144/5 ถนนสุขุมวิท

ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี    20110

038-328438-9

087-1270062

081-4298103

นายอำนาจ   ลลิตลาวัลย์

ช่อง 9

(ศรีราชา)

18/8 หมู่ 3  ตำบลสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

21120

086-8153232

038-324530

F 038-341870

นายพุฒพร  เปร่งสัญญา

นายไพบูลย์  เสริมศาสตร์

ไทย PBS

ชลบุรีทีวี

ทีวีออนไลน์

ชลบุรีโพสต์

150/12  หมู่ 2  ตำบลสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

20110

150/12  หมู่ 2  ตำบลสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  

20110

038-328438-9

 

นายชำนาญ  ใจเอื้อ

คม ชัด ลึก

270/30 หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 20110

038-312255

081-4370567

นายสมชาย  เพชรรัตน์

นายอรชุน    ศรีพาเพลิน

นายอนุกูล    กระจ่างแจ้ง

เดลินิวส์

102/26 ซอยวัดจีน 

ตำบลสุรศักดิ์   อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

038-321975

081-4296800

081-3774017

นายสรรณพฤตย์ กลางชัย

นายสุทัศน์   บุญช่วยหลือ

ไทยรัฐ

53/241 หมู่ 9 ตำบลทุ่งศุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

20110

038-321990

089-251111

086-3520111

นายสมพล  ยศฐาศักดิ์

ไทยโพสต์

102/26 ถนนสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี    20110

038-321975

นายสมชัย  กนกวิบูลย์ศรี

ประชาชาติ

227/14 หมู่ 12 ตำบลทุ่งศุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 20110

038-354134

081-4370567

นายวรรณพฤตย์ กลางชัย

 

นายเติมพงษ์  แซ่โค้ว

ตะวันใหม่นิวส์

(เจะข่าวเด็ด)

53/241 หมู่ 9 ตำบลทุ่งศุขลา

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

20110

848/2  ซอยอินทราคม

ตำบลปลาสร้อย  อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี   20000

038-321990

 

081-4101726

นายเจิดศักดิ์ แสงทองเจริญ

นางสาวธนภัส  สงวนทรัพย์

นายปัญจรัตน์  บัณฑิตย์

น.ส.กัญญารัตน์  ทับเหล็ก

นายสุรศักดิ์  ศรีนันทวงค์

ผู้จัดการรายวัน

ตรงข้ามอำเภอศรีราชา

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

20110

31/1-3 ถนนสุขุมวิท

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 20110

081-5767602

038-327462-3

081-5898684

081-5588981

089-9397539

นายเจริญชัย  ภิรมย์สมบัติ

มีเดียนิวส์

142/1 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท

ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา

จังหวัดชลบุรี 20110

038-324633

นายสมพล  ยศฐาศักดิ์

 

ศรีราชา

102/26  ซอยวัดจีน

ถนนสุรศักดิ์  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 20110

038-321975

038-327975

นายยืนยง ยินดีทรง

นสพ. รวมพลัง ช่อง13 สยามไทย 

สยามนิวส์ไลท์

ที่อยู่ 52/60 หมู่9

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230

0860682341

 

นายพัฒนะ. ซ้อนสุข

นสพ.ไทยร่วมพลัง

ที่อยู่ 52/60 หมู่9

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20230

084-8046256

  

                                   อำเภอบางละมุง   -   อำเภอสัตหีบ

     

ชื่อ-สกุล

สังกัด

ที่อยู่

โทรศัพท์

นายอนันท์    กิ่งสร

นายธนทรัพย์ น้อยสอาด

ช่อง 3

 

415/3 ถนนพัทยาสาย 3

ตำบลหนองปรือ

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี   20150

081 - 4283344

นายชัยยศ

ช่อง 5

410/7  ซอยสีดาอพาร์ทเม้น

ถนนพัทยาสาย 3 หมู่ 9 

ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150

081-9824611

นายวิชชุ   ตัณฑศิริ

ช่อง 9

 

102/32

ซอยตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ  จำกัด

สาขาบางละมุง  ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

20150

0-3842-1833

F 038-422432

081-3055520

086-3937928

นายอธิบดี  บุญชาลี

นายวิเชียร  แสงแก้ว

ช่อง 7

53  หมู่5   ตำบลโป่ง

 อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี

20260                           

089-2462889

นายอัมพร   แสงแก้ว

ไทย PBS

มติชน

พัทยานิวส์

 

 

081-7626777

นายกิตติศักดิ์  ขำทอง

ฐานเศรษฐกิจ

131/2 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท

อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี   20150

038-425751

นายอุเทน  เหลืออ่อน

สื่อตะวันออก

261-3 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 3

ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150

087-9943770

081-636-9258

086-6196928

นายเสริมศักดิ์  สภานนท์

นานาผู้นำ

358-42 หมู่ 9

หมู่บ้านเจริญรัตน์ย่อย

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

20150

038-411063

038-412709

081-3075614

นายสุรศักดิ์  ทุมมานนท์

สยาม

59/79 หมู่ 9 ซอยหนองหิน 5

ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20260

038-727336

089-2268488

นางสาวนันทวดี  เทวาลำธาร

ข่าวเด็ด

116/9-10  ถนนพัทยา-นาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

20260

038-732095

นายอนุศาสน์  ศรีอนันต์

พัทยาไทม์

272/12  ถนนพัทยา-นาเกลือ

ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี  20150

038-423777

นายยุทธพงศ์  ศรีเมธากุล

นางลัดดาวัลย์  ยิ่งยง

พัทยาพีเพิล

 

20/15-16  หมู่ 10 

ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  20150

081-6348656

086-6416431

086-8332914

นายศุภกร  อรรคนันท์

พัทยาวิชั่น

171/14  หมู่ 6 ตำบลนาเกลือ

ซอยพัทยาเหนือ 7อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150

085-9886429

นางนิอร  ลำมณีนิล

พัทยาโพสต์

315/170 หมู่12 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ  จังหวัดชลบุรี 

20150

038-303477

นายกมลเทพ มาโลตรา

พัทยาเมล์

370/7-8  หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2

อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี

 20260

038-411240-1

038-413240-1

038-427596

084-7721246

089-6087547

089-9333199

นายนโชติ อนุวาร

พัทยาดอทคอม

3/225  ถนนพัทยาสาย 3

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150

086-5187275

นายทักษิณ  มณฑล

นางสาววิสา  ฉิมดี

พัทยาทูเดย์

ฉบับภาษาอังกษ

42/91-93  ถนนสุขุมวิท

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150

038-213629

089-8291265

089-0325700

นายลัทธฤต  ณ สงขลา

 

ผู้จัดการ

(พัทยา-บางละมุง)

73/6 หมู่1 ตำบลสุรศักดิ์ 

อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

20110

081-4491977

นางสาวณัฐรัตน์  เกียรติขจรพันธุ์

บางกอกโพสต์ -โพสต์ทูเดย์

6/40  หมู่ 3 ตำบล ตำบลสุรศักดิ์

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

081-5767602

081-6529696

นายนพสุพล ยานรัมย์

อัคนีเทวะฮอตนิวส์

บ้านเลขที่ 78/5 หมู่ที่ 8

ถนนสุขุมวิท  ตำบลบางละมุง

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

20150

080-5675881

นาย อุดมเกียรติ (นิราช)   ทิพย์ศรีกุล  

บก.ข่าวสัตหีบ/หัวหน้าสำนักงานข่าวสัตหีบ

เลขที่ 99/26 ตลาดสหชัพัฒนา  กม.1  หมู่ 5 ตำบลสัตหีบ

อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

  20180 

081 - 3455203

087-0598118

038-438064 ,038-739017 แฟ็ก 038-438064

          

 

Visitors: 191,530