ทำเนียบ อปมช. ชลบุรี

รายชื่ออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปม.)  จังหวัดชลบุรี

มีหน้าที่     อาสา สมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จังหวัดชลบุรี เป็นเครือข่ายของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมของ จังหวัดและหน่วยงานต่างๆตามนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประชาชน ในพื้นที่รับรู้ และนำข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นของประชาชนสะท้อนให้หน่วยงานรัฐรับทราบ

 

 

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

 

ผู้ควบคุม

 

สถานที่ตั้ง

 

โทรศัพท์

อ. เมืองชลบุรี

 

นายจอม   วิลัยเลิศ

26 ม.10 บ้านไร่บน ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

08-9524-4982

 

 

นายชูเกียรติ  รัตนพงษ์

31/1 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี

20000

08-1590-1312

 

 

นายมานพ  กานต์ขจรเดช

46/8 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

08-1571-5052

 

 

นางสาววิไลรัตน์  ญัตติณรงค์

E – mail  INFO@CHUMCHONRADIO.NET

413/72  หมู่5  ถนนเศรษฐกิจ

ตำบลบ้านสวน   อำเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี    20000

038-270279   08-1664-4441

 

 

 

นายชูเกียรติ   จันทร์รัตน์

E – mail  JOKE-CTV@HOTMAIL.COM

22/1  หมู่1  ตำบลหนองข้างคอก

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

081-4901125

 

 

 

นายนุสร   สาครรัตน์

34 / 1 หมู่ 1  ตำบลอ่างศิลา

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

08-1377-5240

 

 

นายประเสริฐ   เชี่ยวประสิทธิ์

 

27 / 1 หมู่  3  ตำบลหนองข้างคอก

อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   20000

08-9534-5675

 

 

นางสาวปภาดา   ฤาชา

E – Mail    PRAPA_DA@HOTMAIL.COM

64/84  หมู่ 4 บ้านห้วยกะปิ 

 ตำบลห้วยกะปิ    อำเภอเมือง  

จังหวัดชลบุรี     20130

038-764041 ,

 08-1411-3800 

อ.เกาะจันทร์

 

นายจีรยุทธ์    สุขศิริพัฒนพงศ์

163/4  ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก

ต.ท่าบุญมี   อ.เกาะจันทร์

จ.ชลบุรี  20240

08-9165-8598

อ.เกาะสีชัง

 

นางสุจิต  แอลอง

6/2 ม.2  หมูบ้านศาลเจ้าเก่ง         ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง

จ.ชลบุรี  20120

08-9250-4981

อ.บ่อทอง

 

นางปณิตา พันธุ์สนิท

159 ม.1 หมู่บ้านอมพนม             ถ.หนองใหญ่-ปรกฟ้า

ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี20270

3-3820-5366

08-1492-6542

 

 

 

นายสันติ   มิ่งนิคม

308 ม.6  ถ.เนินโมกทับร้าง

บ้านเขากระดิน  ต.ธาตุทอง

อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี   20270

08-6141-3425

 

 

นางศิลานุช     หอกขาว

247 ม.1 ถนนหนองเสม็ด-บ่อทอง

ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  20270

08-9930-5738

 

 

นางจันทร์พร  อาริยวัฒน์

5  ม.4  บ้านทุ่งน้อย ต.วัดสุวรรณ

อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี  20270

08-9936-5405

 

 

นายสุมล   น้อยหลา

 

77  หมู่  1  ตำบลบ่อกวางทอง

อำเภอบ่อทอง  จังหวัดชลบุรี  20270

08-9250-4506

อ.บ้านบึง

 

นายจรัญ  แซ่ชัน

15/6 ม.1 บ้านโปร่ง ต.หนองซ้ำซาก

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

0-3816-1061

08-4778-3040

อ.บางละมุง

 

นายวิรัตน์      กันยะติ

 

14  หมู่  4   ตำบลเขาไม้แก้ว

อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี  20150

08-9934-5109

 

 

 

นายไพฑูรย์  เนื่องจำนงค์

18 ม.1  บ้านโปร่ง ต.หนองซ้ำซาก

อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

0-3875-0180

08-9602-1222

อ.พนัสนิคม

 

นายพุธทา  จันทร์ดี

37/1 ม.2  บ้านช้าง ต.กุฎโง้ง        อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  20140

0-3878-7573

08-5317-8064

 

 

นายไพโรจน์  ลายทอง

53/1 ม.4 ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี  20140

0-3829-3102

08-0575-3413

 

 

 

นายชลอ    ชัยยะ

10/2  หมู่ 8  หนองจอก ซอย 1

ต.หน้าพระธาตุ  อ.พนัสนิคม

จ. ชลบุรี  20140

0-3847-3876

 

 

นายธำรงค์   เอกลักษณ์ไพศาล

E – Mail    DJ_GUMPUN@HOTMAIL.COM

24/1 หมู่5    ตำบลกุฏโง้ง

 อำเภอพนัสนิคม    จังหวัดชลบุรี       20140

 

038-487467-8   085-0920928

 

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

 

ผู้ควบคุม

 

สถานที่ตั้ง

 

โทรศัพท์

 

 

 

นางพรเพ็ญ  ชัยยะ

10/2 ม.8 บ้านหนองจอก ซอย 1

ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม         จ.ชลบุรี  20140

0-3847-3876

08-7928-3679

 

 

นายไพยนต์   ขันธะกาด

6  ม.1  บ้านนาวังหิน  ต.นาวังหิน

อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140

08-1279-1549

 

 

 

นางกำไร  สุขุมาลย์

48 ม.11  บ้านธัญญธานี

ต.ไร่หลักทอง  อ.พนัสนิคม

จ.ชลบุรี  20140

0-3847-4091

08-6320-0576

 

 

นายณรัณธนิน  เทพสา

73/4  ม.5  บ้านเหนือบ่อกรุ

ถ.ทรงธรรม  ต.หนองปรือ

อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140

08-1589-8439

อ.พานทอง

 

นายชาญ  สินทรัพย์

16/3 ม.7 บ้านเนินหาพูน

ต.บางนาง    อ.พานทอง

จ.ชลบุรี       20160

08-9000-1346

 

 

นางอนงค์      เงินรัตน์

  

113   หมู่ 5   ตำลบหน้าประดู่

อำเภอพานทอง      จังหวัดชลบุรี    20160

08-9753-2133 , 08-4732-3632

 

 

นางอารมณ์   ฉัตรโพธิ์

84 ม.4 บ้านใหม่  ต.หนองหงส์

อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

08-9004-2026

 

 

นางอนงค์   ใจเย็น

 

17 / 4  หมู่  1  ตำบลบางนาง

อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  20160

08-9057-4021

 

 

นางสาววิภาวดี  ไพบูลย์

 

69  หมู่  7  ตำบลพานทอง

อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  20160

08-7580-6898

 

 

ว่าที่ ร.ต.อุทัย  จิตสม

35  ม.6  ซอย 32  หน้าวัดบ้านเก่า  ต.บ้านเก่า  อ.พานทอง  จ.ชลบุรี  20160

0-3845-2338

08-9543-7446

อ.หนองใหญ่

 

นายณัฐพล   อรุณ

28 ม.3 บ้านคลองตะเคียน

ต.คลองพลู  อ.หนองใหญ่

จ.ชลบุรี  20190

08-7092-7851

 

 

 

นายพร   โคตะมัง

245  หมู่ 1  บ้านป่าแดง  ต.ห้างสูง

อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี  20190

08-9831-4834

 

 

นางกัลยา   พันธ์นาคา

 

7 / 1  หมู่  4   ตำบลหนองเสือช้าง

อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  20190

08-9809-7659

 

 

นายวิเชียร  แซ่ล้อ

  

50 / 8  ตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  20190

08-9885-7401

อ. ศรีราชา

 

นางพัสนี   โสภาผล

82/3 หมู่ 11  บ้านห้วยกุ่ม

ต.บางพระ  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

20110

0-3829-8192

08-1590-6072

อ.สัตหีบ

 

นายสุเนตร  นารินทร์รักษ์

 

144 / 51  หมู่  3  ตำบลบางเสร่

อำเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี  20180

08-5086-6381

 

 

นายเฉลิม   ประจงศิลป์

 

144 / 7  หมู่  3  ตำบลบางเสร่

อำเภอสัตหีบ     จังหวัดชลบุรี  20180

08-7146-8534

Visitors: 191,521