กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 14 วันไลออนส์สากลบริการ(Lions Service Day)

กิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 14 วันไลออนส์สากลบริการ(Lions Service Day)

        วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ครั้งที่ 14 วันไลออนส์สากลบริการ(Lions Service Day) ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ โดยมี นางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ,คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,สโมสรไลออนส์พัทยา ,องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ,เด็กพิเศษ และผู้ปกครองเด็กพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

       สืบเนื่องวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันไลออนส์สากล ซึ่งเป็นวันที่ชาวไลออนส์ที่มีอุดมการณ์ร่วมกันจะทำประโยชน์ให้สังคม ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนและไม่เลือกเชื้อชาติศาสนา และยังยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ว่า WE SERVE เราได้ร่วมดูแลเอาใจใส่ผู้ด้อยโอกาสของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กพิการ คือกลุ่มเป้าหมายที่สโมสรไลออนส์ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นคุณค่าของครอบครัว ที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการให้ดีขึ้น

        นายอำนวย หอบูรพา นายกสโมสรไลออนส์พัทยา กล่าวว่า สโมสรไลออนส์พัทยา ได้จัดกิจกรรมครอบครัวเด็กพิเศษสัมพันธ์ ฉันท์พี่น้อง ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบครัวคนพิการได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ การแก้ปัญหาร่วมกัน มีพลัง และกำลังใจในการดูแลบุตรหลานพิการ ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

       สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมเล่นเกมส์สันทนาการ กิจกรรมการแสดงของเด็กการแสดงของผู้ปกครอง การมอบของอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการที่ยากจน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของขวัญของรางวัลเงินทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน จากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ และผู้มีเกียรติที่ได้ร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,324