คมนาคม เปิดโครงการ MOT 2020 Move On Together

คมนาคม เปิดโครงการ MOT 2020 Move On Together

       วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะเวลา 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “MOT 2020 Move On Together” คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID – 19 ณ ห้องประชุมนภาลัย ADC โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออก มีการปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ โดยมีเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ คือ เมืองพัทยา นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกอย่างมาก ทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายพันโรง ในการนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0

       นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งหามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจซึ่งหดตัวลงให้กลับมาขยายตัวซึ่งบวกขึ้น แต่ในขณะเดี่ยวกัน ยังคุมมาตรการป้องกันและการเว้นระยะทาง (Social Distancing) ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งกระทรวงคมนาคม เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเดินหน้าทางเศรษฐกิจ มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ซึ่งตั้งแต่ที่เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากรทะรวงคมนาคมได้ยึดหลักบริหารงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการไว้มาโดยตลอด พร้อมกับการผสมผสานเพิ่มเติมนโยบายที่เน้นสนองตอบความต้องการของประชาชนภายใต้สถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย

        สำหรับการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน โดยภาพในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID - 19” โดยได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหอการค้า นำเสนอมุมองในฐานะภาครัฐ ที่ช่วยผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เพื่อกระตุ้นจ้างงาน กระจายรายได้ ควบคู่ไปกับการปรับบริการระบบขนส่งสาธารณะสู่ “New Normal” มุมมองของธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ รวมถึงข้อเสนอแนะหรือความต้องการของภาคการท่องเที่ยว การปรับตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเพิ่มโอกาสทางการค้าด้วยการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคตลอดจนความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเชื่อมโยงครอบคลุมทุกโครงข่าย อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและการค้าได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330