ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม  2563

***********************************************

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เตรียมการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

       นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นวันลอยกระทงตามประเพณีไทย ในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำ และร้านอาหาร เป็นสถานที่จัดงาน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ทั้งทางบกและทางน้ำ เกิดอัคคีภัย เกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง และมลภาวะทางทะเลได้ รวมทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวมักจะมีร้านค้าฉวยโอกาสนำพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง โคมลอย โคมควัน มาจำหน่ายอย่างผิดกฎหมาย

        กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดชลบุรี เตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2563 โดยเฝ้าระวัง ตรวจสอบความปอลดภัยบริเวณโป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ และเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย สภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้งาน รวมทั้งความปลอดภัยของเรือโดยสาร โดยให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

        ส่วนผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารเรือโดยสารประจำทางและเรือเช่าเหมาลำ เน้นในเรืองการบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยระหว่างการโดยสารเรือ ทั้งเรืองการตรวจสภาพความปลอดภัยของเรือสภาพความพร้อมของผู้ควบคุมเรือ และผู้ช่วย ซึ่งผู้ประกอบการเรือโดยสารต้องจัดอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพที่มีมาตรฐาน เพียงพอต่อผู้โดยสาร จัดระเบียบการขึ้น-ลงเรือ จัดหน่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสวมเสือชูชีพทุกคนก่อนออกเรือ รวมทั้งควบคุมไม่ให้บรรทุกผู้โดยสารและน้ำหนักเกินอัตรา ห้ามผู้ควบคุมเรือ และเจ้าหน้าที่ประจำเรือ ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หากเห็นว่าคลื่นลมแรงเกินขีดความสามารถของเรือที่รับได้ให้งดนำเรืออกจากฝั่ง ห้ามเรือโดยสาร และเรือเช่าเหมาะลำเดินเรือในช่วเลาวกลางคืน ระหว่างเวลา 18.00 – 06.00 น.โดยเด็ดขาด

       หากเกิดอัคคีภัยหรืออุบัติภัยที่ทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนด และรายงานให้จังหวัดชลบุรีทราบทันที ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 038- 278031 - 2 หรือสายด่วน 1784 เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ปริญญา/ข่าว

*************************************

ปกครองชลบุรี เพิ่มบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

        นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 กำหนดให้อำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย โดยคัดเลือกจากบุคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสมกับการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทางแพ่งตรวจสอบรายชื่อเป็นประจำทุกปีปฏิทิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อให้นายอำเภอจัดทำบัญชีรายชื่อใหม่และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

        สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 โดยทุกอำเภอได้มีการจัดทำบัญชีรายชี่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งไวแล้ว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรมการจังหวัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา และในวันนี้ปกครองจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเสนอบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม) เสนอให้คณะกรมการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบดังนี้ อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 4 คน อำเภอศรีราชา จำนวน 11 คน อำเภอบ้านบึง จำนน 21 คน อำเภอบ่อทอง 15 คน รวมทั้งสิ้น 51 คน

ปริญญา/ข่าว

***********************************

สาธารณสุข ชลบุรี เตือนประชาชน ปลายฝนต้นหนาว กับโรคไข้เลือดออก    

           นายแพทย์อภิรัต  กตัญญุตานนท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาที่เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว ทำให้เกิดโรคไขเลือดออก (dengue hemorrhagic fever) ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยและอาจส่งผลร้ายแรงถึงขึ้นเสียชีวิตได้ ขอให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือ และป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัน โดยเฉพาะที่ช่วงฤดูฝน ยุงยิ่งชุกชุม และทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากยุงได้ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ขอแนะนำการป้องกันและดูแลรักษาสุภาพ

        สำหรับโรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งพบได้ในทุกกลุ่มอายุ อาการของโรคไข้เลือดออกแม้จะไม่รุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดภาวแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสเดงกี การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ แพทย์ผู้รักษาต้องดูแลรักษาพยาบาลอย่างดีตลอดระยะวิกฤต คือ ช่วง 24 – 48 ชั่วโมง ที่การรั่งของพลาส ดังนั้นห้ามซื้อยามารับประทานเองเด็ดขาด และควรรีบมาพบแพทย์ทันทีที่มีอาการ จึงจะลดการเกิดความรุ่นแรงของโรคได้อย่างทันท่วงที

         หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมุก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร ปวดท้อง ไม่แนะนำให้ซื้อยามารับประทานเอง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ อาการอาจมีลักษณะคล้ายกันหลายโรค ทั้งไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคโควิด 19 ขอความร่วมมือให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และกินร้อน ใช้ข้อนกลางมั่งล้างมือ

ปริญญา/ข่าว

******************************************

ประกันสังคม จัดโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่2

            นางชนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มเติมต่อท้ายบันทึกความรวมมือ โครงการสินเชื่อส่งเสริมการจ้างงาน กับ 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สามารถกู้เงินเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสภาพคล่อง ให้มีศักยภาพ มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มให้ผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื้อได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยวงเงินสินเชื่อได้มีการจัดสรร

        สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเป็นโครงการฯ ที่ดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2559 ที่สามารถนำเม็ดเงิน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนประกันสังคมมาลงทุนทางสังคม เพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่นายจ้าง และผู้ประกันตนได้ นอกจากจะช่วยเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างสภาพคล่องในสถานประกอบการรักษาสภาพการจ้างงานแล้ว ยังทำให้เกิดทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย

        ผู้ประกอบการใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์หมายเลข 038-282243 และ 038 - 198678

ปริญญา/ข่าว

***************************************

กรมทางหลวง ทำการปิดการจราจรแยกสวนเสือ

         นายราชศักดิ์ สุทธินวล ผู้อนำวยการแขวงทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวง ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ชีวิล คอนสตรัคชั้น เซอริ์ทเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – พัทยา ตอน ต่างระดับบางพระ – ต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.80+000 – กม.113+500 โดยบริเวณแยกสวนเสือจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต และผู้รับจ้างมีแผนงานก่อสร้างในระหว่างวันที่ 14 – 24 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะดำเนินการดังนี้ ปิดการจราจรช่วงแยกเข้าสวนเสือและทางออกจากสวนเสือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3701 รถที่จะเข้าสู่สวนเสือ ให้ใช้เส้นทางเข้าแยกหนองยายบู่เพื่อลัดเข้าสวนเสือแทน รถที่ออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3701 ให้ใช้ทางลัดไปออกแยกหนองยายบู่แทน

ปริญญา/ข่าว

***********************************

พัฒนาชุมชน เปิดรับสัมครพนักงาน 3 อัตรา

        นางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริหารในตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี จำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น1

      ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 – 284349

ปริญญา/ข่าว

Visitors: 123,326