นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

     วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รวมถึงนักเรียน ตลอดจนผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้รับงบประมาณอุดหนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้ ปีงบประมาณ 2552 ดังนี้ โครงการก่อสร้างโรงอาหารและเรือนนอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา  3,853,000.-บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ส่วนในปีงบประมาณ 2557  โครงการปรับปรุงวงดุริยางค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ส่วนในปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จำนวน 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

      นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก ชั้นเดียวมีขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนเงินที่ได้รับ 3,072,000.- บาท (สามล้านเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330