กระทรวงแรงงาน คิกออฟ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไปพร้อมเริ่มให้บริการ 15 ต.ค. ใน รพ.ประกันสังคมทั่วประเทศแล้ว

กระทรวงแรงงาน คิกออฟ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไปพร้อมเริ่มให้บริการ 15 ต.ค. ใน รพ.ประกันสังคมทั่วประเทศแล้ว

      วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี นายสิบหมื่นชัย  โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไปพ ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับ

 

 

       นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

        สำหรับจังหวัดชลบุรี นางขนิษฐา ศรีบัวชุม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดชลบุรี นายสิบหมื่นชัย  โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลวิภารามอมตุนคร เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ให้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปีขึ้นไป ในโรงพยาบาลประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

          ส่วนขั้นตอนการขอรับบริการ ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา หากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา ไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ ให้แจ้งลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้าได้ที่ โทร.0 2956 2500 ถึง 2510 หรือสายด่วน 1506 ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลที่ประสงค์ไปรับบริการและไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตาม วัน เวลา ที่ลงทะเบียนไว้

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332