เอสโซ่ มอบทุนสนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อม

เปิดโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

            ที่หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน โครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และยังได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยมี ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นผู้กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์ของโครงการ

          เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 36 ปี สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งเเวดล้อมชายหาด โดยความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จำนวน 300,000 บาท  โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จ.ชลบุรี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี และโรงเรียนในเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง จ.ระยอง ในการแข่งขันจะมีนักเรียนร่วมประดิษฐ์หุ่นยนต์ จำนวน 5 คนต่อโรงเรียน และครู 1 คนต่อโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 42 คน

           ที่มาการจัดโครงการ ก็เนื่องมาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งพัฒนา วิจัย อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะทะเล ซึ่งมีที่มาของขยะจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากกิจกรรมบนชายหาด ครัวเรือนที่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง และไหลลงสู่ทะเล จึงเป็นโจทย์ให้ทางสถาบันฯ วางแผนเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการลดการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัญหาขยะ พร้อมกับการส่งเสริมให้นักเรียนให้มีทักษะด้านหุ่นยนต์เบื้องต้น ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Beach Cleaning Robots โดยมีเป้าหมายการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเก็บยางวง พร้อมกับการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM Education หุ่นยนต์ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้น เป็นหุ่นยนต์เก็บยางวงต้นแบบ ต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อให้ สามารถนำไปใช้งานได้จริงบนหาดทรายที่มีกิจกรรมการรับประทานแบบครอบครัวบริเวณชายหาด เช่น หาดบางแสน ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากในวันหยุดราชการ หรือวันหยุดระยะยาว

           การประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บยางวงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM อย่างไร ในส่วนของ STEM นั้น เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการคิดหรือการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมทักษะ ที่จำเป็นของผู้เรียน ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญาผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติจริงและการฝึกทักษะการปฏิบัติ 2) ด้านทักษะการคิด ผู้เรียนสามารถติดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้และ 3) ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนสามารถมีทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การพัฒนาหุ่นยนต์ (Robots) จึงเป็นแบบฝึกหัดหนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ STEM ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

 

Visitors: 123,324