เริ่มแล้ว โครงการจ้างงานเด็กจบการศึกษาใหม่เอกชนจ้างงาน รัฐบาลจ่ายค่าจ้าง 50 %

เริ่มแล้ว โครงการจ้างงานเด็กจบการศึกษาใหม่เอกชนจ้างงาน รัฐบาลจ่ายค่าจ้าง 50 %

         กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน มีเป้าหมายทั่วประเทศ 260,000 คน โดยรัฐบาลช่วยเอกชนอุดหนุนค่าจ้างร้อยบะ 50% จ้างงานระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันายน 2564 สำหรับการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ในระดับ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้ผู้จบการศึกษาใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว

            นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือการจ้างงานใหม่ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกจ้างมีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการ ครัวเรือน กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวภารรัฐอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50% ของเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาต่อไป

        สำหรับคุณสมบัติของนายจ้างและสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้กำหนดฐานเงินเดือนไว้ดังนี้ วุฒิ ม.6 อัตราเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย 4,335 บาท ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย 4,700 บาท ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท และปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

         ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการและ นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์ 038-398051, 086 – 4760458 , chonburismartjob@gmail.com หรือติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี หรือมาลงทะเบียนด้วยตนเองสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,328