ชลบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

ลบุรี จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

          วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

         เนื่องในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2563 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย

          นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา สมาคม ชมรม กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี พร้อมใจกันถวายราชสักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีที่มิมีวันเสื่อมคลายในวาระนี้

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองในรอดพ้นจากการสูญเสียเอกราชแก่ชาติมหาอำนาจทางยุโรป ซึ่งแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย พระองค์ทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย เช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การคมนาคมขนส่งทางบก การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และกระบวรการยุติธรรมตามแบบอย่างอารยประเทศ นับว่าพระองค์ทรงเป็นมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนไว้ด้วยความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงได้รับ พระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยะมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นอกจากนี้ได้พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยาวัตรของพระองค์ที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร ในรัชสมัยของพระองค์ ได้แก่ การเลิกล้มระบบทาสในสยามประเทศ และการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน

        นอกจากนี้พระองค์ได้พระราชกรณียกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชลบุรี คือ พระองค์ได้เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรีแต่สมัยเมื่อทรงพระเยาว์กับสมเด็จพระบรมชนกนาถ และเมื่อได้เสด็จเสวยราชสมบัติแล้ว พระองค์ได้เสด็จประพาสจังหวัดชลบุรีทางชลมารคเป็นประจำ ทรงสำราญพระราชหฤทัยในการประทับแรมที่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชหัตถเลขาอ้างอิงหลายฉบับแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ชาวจังหวัดชลบุรี ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาท ทรงเยี่ยมจังหวัดชลบุรีหลายครั้ง ทั้งได้ทรงพระราชกวีนิพนธ์ชมพูมิประเทศจังหวัดชลบุรีหลายแห่ง สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงมีประประสูติกาลา ประสูติพระราชโอรสบนพระตำหนักเกาะสีชัง คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุมเพชรบูรณ์อินทราชัย นับว่าพระองค์ท่านได้มีความสัมพันธ์กับชาวชลบุรีอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330