ชลบุรี จัดการประชุมพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

ชลบุรี จัดการประชุมพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

    วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

       คณะกรรมการรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมSDGsPGS ชลบุรี พร้อมด้วย สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการคณะทำงาน สมาชิกเกษตรกรรมอินทรีย์ และหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จัดการประชุมพิจารณารับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสู่การพึ่งต้นเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นต่อไป

        พันเอกแพทย์หญิง สุมล นาคเฉลิม ประธานรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการปลูกพืชเพื่อการบริโภคของประชาชนไม่เหมาะสมมีความเสี่ยงในเรื่องสารพิษตกค้างและการปนเปื้อนสารเคมีสูงซึ่งหากบริโภคเป็นประจำอาจเกิดการสะสมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในเรื่องประสาทสัมผัส การเคลื่อนไหวบกพร่อง ก่อให้เกิดความผิดปกติทางกายภาพของระบบต่อมไร้ท่อในร่างกาย ทั้งนี้มีรายงานเรื่องสารป้องกันกำจัดแมลงบางชนิดมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ เช่น มะเร็งผิดหนัง มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งตับอ่อน มะเร็งเต้านม เป็นต้น และผลจากการสุ่มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ปี 2555 – 2557 ของ THAIPAN และมูลนิธิผู้บริโภค คัดกรองเบาหวาน ความดัน พบว่ามีความเสียงสูงมากขึ้นและยังพบว่าผักผลไม้เกินครึ่งที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดมีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือคิดเป็น 55.9 %

        นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี เป็นเขตพื้นที่ของ EEC ซึ่งย่อมมีประชากรหนาแน่นมากขึ้นประกอบกับการผลิตอาหารปลอดภัยนั้นยังไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดชลบุรี เกิดวิถีใหม่เกี่ยวกับการปลูกผักที่ไร้สารเคมี ผลไม้ที่ปลอดภัย สามารถนำไปใช้บริโภคในครัวเรือนและขายนุมชนหรือตลาดเพื่อสุขภาพในหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนจนทำให้ได้แบรนด์อาหารปลอดภัยสำหรับขายส่งให้กับตลาดเฉพาะและนักท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรรมต่อไป

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนฐานราก รวมทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกำหนดอนาคต ด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเองและชุมชนสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน ซึ่งนำไปสู่การการพึ่งตัวเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งนี้ การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ชลบุรี ยังทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประชาชนสร้างความเข้มแข็งและตระหนักรู้ในภัยที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพจากการบริโภคอาหารของประชาชนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 15,053