ข่าวประชาสัมพันธื 15 - 31 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 15 - 31 ตุลาคม  2563

*********************************************

โครงการ “คนละครึ่ง” เปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสิทธิ์ใช้จ่ายเงินกันแล้ว

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

        สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลจะให้ส่วนลด 50% เมื่อใช้จ่ายตามร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าโอทอป สินค้าธงฟ้า และสินค้าทั่วไป โดยใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สูงสุดไม่เกิน150 บาทต่อวัน และไม่เกิน 3,000 บาทตลอดโครงการ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563นี้ ส่วนในกรณีที่ใช้จ่ายไม่ครบ 150 บาท ต่อวันจะไม่สามารถทบยอดไปใช้ในวันถัดไปได้ เนื่องจากเงื่อนไขของรัฐบาลคือช่วยจ่ายสูงสุดที่ 150 บาทต่อวัน

         ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดชลบุรี มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,678 แห่ง สามารถเข้าเยี่ยมร้านค้าได้ตามwww.คนละครึ่ง.com

ปริญญา/ข่าว

***********************************

กระทรวงแรงงาน จัดโครงการจ้างงานเด็กจบการศึกษาใหม่เอกชนจ้างงาน รัฐบาลจ่ายค่าจ้าง 50 %

         กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน มีเป้าหมายทั่วประเทศ 260,000 คน โดยรัฐบาลช่วยเอกชนอุดหนุนค่าจ้างร้อยบะ 50% จ้างงานระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันายน 2564 สำหรับการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ในระดับ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดให้ผู้จบการศึกษาใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว

            นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือการจ้างงานใหม่ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มมากขึ้น ทำให้กลุ่มลูกจ้างมีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการ ครัวเรือน กระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวภารรัฐอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50% ของเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาต่อไป

        สำหรับคุณสมบัติของนายจ้างและสถานประกอบการ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการและทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งได้กำหนดฐานเงินเดือนไว้ดังนี้ วุฒิ ม.6 อัตราเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย 4,335 บาท ปวช. อัตราเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย 4,700 บาท ปวส. อัตราเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท และปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

         ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการและ นักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ลงทะเบียนผ่านระบบได้ที่  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี  โทรศัพท์ 038-398051, 086 – 4760458 , chonburismartjob@gmail.com หรือติดตามได้ทางหน้าเพจ Facebook : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี หรือมาลงทะเบียนด้วยตนเองสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีต่อไป

ปริญญา/ข่าว

*******************************

ก.พ. เปิดสมัครสอบแข่งขันรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล ประจำปี 2564

       นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้ 1.ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน 2.ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน 3.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน 4.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน และ5.ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

        สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ต้อง 1.ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร และ 2.คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

        ส่วนเอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน ประกอบด้วย 1.ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1รูป 2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด 3.หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน และ4.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

        ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทาง Internet ในเว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://job.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.thและเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th

ปริญญา/ข่าว

*************************************

พม ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

         นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้รับคำร้องจากนางสาวธมนวรรณ เพิ่มสาริกา อายุ 52 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 189/1 หมู่3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอรับเด็ก เด็กชายจักรกฤษณ์ สมชีพ อายุ 9 ปี 2 เดือน (เกิดวันที่ 10 กันายน 2551) เป็นบุตรคนรู้จักกัน (ผู้ขอฯ ได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยากับบิดาเด็ก) เป็นบุตรบุญธรรม บิดาชื่อ นายเอชนะ สมชีพ อายุ 40 ปี ส่วนมารดาชื่อนางสาวณัชชา เต๊กศรี อายุ 36 ปี บิดาเด็กลงนามให้ความยินยอมเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ) ส่วนมารดาเด็กไม่สามารถติดตามได้ ขณะเด็กอายุ 7 เดือน มารดาเด็กมาจ้างผู้ขอฯ เลี้ยงดูเด็ก โดยเลี้ยงดูเรื่อยมา จนเด็กอายุ 11 เดือน ผู้ขอฯ และบิดาเด็กจงได้อยู่กินฉันท์สามีภรรยา โดยบิดาเด็กไม่ได้เลี้ยงดูเด็ก ปัจจุบันเด็กกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ขอฯ มาโดยตลอด ผู้ขอฯ มีความประสงค์จะขอรับเป็นบุตรบุญธรรม เพราะผู้ขอฯ ต้องดูแลเด็กต่อไปและเพื่อความสะดวก ในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาล และการทำนิตกรรมต่างๆ แต่ๆไม่สามารถติดตามมารดาเด็กมาให้ความยินยอมได้

           ดังนั้น ก่อนมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอฯ หาดผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น1 หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 277877 ต่อ 23 – 26 ในวันเวลาราชการด่วน

ปริญญา/ข่าว

****************************

พม ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

         นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ได้รับคำร้องจากนางสาวพัชริดา ตันฮก อายุ 37 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 27/1 หมู่5 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ยื่นเรื่องขอรับเด็ก เด็กชายสรโชติ ตันฮก อายุ 12 ปี 1 เดือน (เกิดวันที่ 10 กันายน 2551) มีศักดิ์เป็นหลาน เนื่องจากบุตรของน้องสาวชื่อ นางสาวธมนภัทร ตันฮก อายุ 35 ปี บิดาชื่อนายสุริยัน จดแตง อายุ 37 ปี ขณะนี้ทั้งคู่ไม่สามารถติดตามได้ ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน (ตามเอกสารแนบ) โดยมารดาเด็กคลอดเด็กประมาณปี 2558 มารดาเด็กทะเลาะกับยายและลุงเด็ก จากนั้นมารดาเด็กได้ออกจากบ้านไปและไม่สามารถติดต่อได้

      ปัจจุบันเด็กกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบุญยวิทยาคาร เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ขอฯ มาโดยตลอด ผู้ขอฯ มีความประสงค์ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เพราะผู้ขอฯ ต้องดูแลเด็กต่อไป และเพื่อความสะดวกในการทำนิติกรรมต่างๆ แต่ไม่สามารถติดตามบิดมารดาเด็กมาให้ความยินยอมได้

        ดังนั้น ก่อนมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้ขอฯ หาดผู้ใดเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น1 หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 277877 ต่อ 23 – 26 ในวันเวลาราชการด่วน

ปริญญา/ข่าว

*************************************

Visitors: 123,330