กกต.ชลบุรี เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ ชลบุรี

 

กกต.ชลบุรี เตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ ชลบุรี

      วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

       นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บทเฉพาะกาลมาตร 142 โดยจัดการเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัด และเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.นี้ และใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 และเมื่อประกาศกำหนดเลือกตั้งแล้ว สมาชิก อบจ.-นายกฯอบจ. ทุกแห่ง ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

        สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 42 เขต มีบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ ประกอบด้วย สมาชิก 1 ใบและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ใบ และในวันนี้ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย พันตำรวจเอก กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ นายชุมพล ชิตวิเศษ นายธานินทร์ ชลจิตต์ นายนริศ นิรามัยวงศ์ และนายวันชัย หงส์สถิต โดยมีนายริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 181,100