รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

        วันนี้ (6 พ.ย.63) ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และผู้บริหารโรงพยาบาลให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เพื่อติดตามภารกิจโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ประกันตนอายุ 50 ปี ขึ้นไป

        โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่และประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชน และผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้มีสุขภาพที่ดี โดยใช้หลักการ ป้องกัน ดีกว่าแก้ไขรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐาน เพื่อให้แรงงานได้มีหลักประกันที่ดี เหมาะสมในการดำรงชีวิต เพราะหากผู้ประกันตนมีสุขภาวะที่ดี ย่อมเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ

       ในการนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่  ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะ ของการป้องกันมากกว่าการรักษา และเพื่อลดขั้นตอนการคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2563 เริ่มให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี

       นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ป่วยซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา โดยมีจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า  300,000 คน  มีศูนย์ประกันสุขภาพสาขา 9 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 90 แห่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332