ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 - 15 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน  2563

 

************************************************************

ขอเชิญ ชาวชลบุรีเข้าคู่หาใช้สิทธ์เลือกสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 ธันวา นี้

        นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ และใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

        สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 42 เขต ประกอบด้วย อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 9 เขตเลือกตั้ง อำเภอบางละมุง จำนวน 9 เขตเลือกตั้ง อำเภอศรีราชา จำนวน 8 เขตเลือกตั้ง อำเภอสัตหีบ จำนวน 4 เขตเลือตั้ง อำเภอพนัสนิคม จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอบ้านบึง จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง อำเภอพานทอง จำนวน 2 เขตเลือกตั้ง อำเภอบ่อทอง จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง และอำเภอเกาะสีชัง จำนวน 1 เขตเลือกตั้ง

       ขอเชิญชาวจังหวัดชลบุรี เข้าคู่หาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ ประชาชนจะได้รับบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ ประกอบด้วย สมาชิก 1 ใบและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 ใบ

ปริญญา/ข่าว

***************************************

ขนส่งชลบุรี จัดการประมูลเลขทะเบียนรถสวยในหมวดอักษร ขษ

       นายกนิษฐฐ์ เจียมรุจีกุล ขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป (เลขสวย) ที่ออกให้กับรถยนต์นั่งสวนบุคคลในเกิน 7 คน (รถเก๋ง รถแวน และรถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก) หมวดอักษร ขษ หมายถึง ขับรถเลขสวย ร่ำรวยสุขเกษม จำนวน 301 หมายเลข ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  โดยจัดการประมูลด้วยการเสนอราคาด้วยวาจาก (เคะไม้) ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์ รีสอร์ท ชายหาดบางแสน ตำบลบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และประมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้สามารถ ซื้อ ขาย ให้ ใช้สับเปลี่ยนกับรถคันเก่าที่มีอยู่เดิม หรือโอนกันได้ตามกฎหมายได้     

         สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียน ต้องนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชนผู้เข้าร่วมประมูล ในกรณีผู้เข้าร่วมประมูลเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยืนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ส่วนกรณีที่มอบอำนาจให้เข้าร่วมประมูลแทน ต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจและภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรอความถูกต้องของเอกสารและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) เมื่อประมูลได้ผู้ประมูลต้องชำระเบี้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาค่าหมายเลขภายใน 7 วัน หากไม่ชำระภายในกำหนัดจะถูกตัดสิทธิ์และจะนำหมายเลขนั้นออกประมูลใหม่ หากเกิดส่วนต่างจะต้องรับผิดชอบ ส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน หากไม่ชำระภายในกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ และจะนำหมายเลยนั้นออกประมูลใหม่ หากเกิดส่วนต่างจะต้องรับชอบต่อไป

        ขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งที่สำคัญในการประมูลครั้งนี้ เป็นการนำรายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ และมีบริการอาหารเที่ยง กาแฟและอาหารว่าง ฟรีตลอดงาน

        ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักขนส่งจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 275200 หรือ 095 – 4843131 หรือ 038 – 278967 หรือโทรสายด่วน 1584 หรือทางเว็บไซต์ www.tabienchon.com ส่วนสาขาอำเภอหนองใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 218849 ส่วนสาขาอำเภอบางละมุง 038 – 069054 และ 038 – 069055 และสาขาอำเภอศรีราชา 038 – 493234 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ หรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.tabienchon.com

ปริญญา/ข่าว

**************************************

เชิญร่วมงาน “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” เอกชนจ้างงาน รัฐบาลช่วยจ่ายค่าจ้าง 50%

        กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) มีเป้าหมายจำนวน 260,000 คน โดยรัฐบาลช่วยเอกชนอุดหนุนค่าจ้าง ร้อยละ 50 จ้างงานระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ในระดับ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในขณะนี้ได้เปิดให้ผู้จบการศึกษาใหม่ นายจ้าง สถานประกอบการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว

       นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ จัดหางานจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กำหนดจัดงาน “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ว่างงานและสถานประกอบการที่ต้องการรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (อ.บ้านบึง) และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (อ.เมืองชลบุรี) เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

      ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้จบการศึกษาใหม่ คนหางานทั่วไป เข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-398051, 086-4760458ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

ปริญญา/ข่าว

*****************************************

โรงพยาบาลชลบุรี เปิดบริหารตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที

       นายแพทย์ธีระ ศิวดุลย์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชลบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลชลบุรี ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างในสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ดังนี้

        1. กรณีเข้ารับบริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล ติดต่อได้ที่ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ ตึกอำนวยการ ชั้น1 โรงพยาบาลชลบุรี (อยู่ติดกับร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น) เปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00น. ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องชำระเงินเอง แล้วนำใบเสร็จไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 931564

        2. กรณีออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเป็นกลุ่มในสถานที่ทำงาน ต้องมีผู้รับบริการ 50 คนขึ้นไป ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเข้ารับบริการตรวจได้โดยไม่ต้องชำระเงิน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินรวมกับหน่วยงานต้นสังกัดตามสิทธิ์ที่เบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ต้องการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิทธิ์ต้องชำระเงินเองในวันตรวจ หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อนัดหนายวันตรวจได้ที่นายไพบูลบย์ เอี่ยมอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หมายเลขดทรศัพท์ 089 – 4001920

         นอกจากนี้โรงพยาบาลชลบุรี ขอเชิญผู้ประกันตน สิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลชลบุรี ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ฟรี โดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที 30 ธันวาคม 2563 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

      ผู้ที่มารับบริการ ให้นำบัตรประชาชน ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ ห้องตรวจอาชีวเวชกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น1 และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ให้นักหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่งานประกันสังคม โทรศัพท์หมายเลข 038 – 931078 และ 038 – 931079

ปริญญา/ข่าว

*****************************************

สวนป่าสิริเจริญวรรษ  ปิดการเข้าใช้เส้นทางจักรยาน และอาคาร เพื่อเตรียมจัดงานปั่นปันรัก

       นายมีชัย ลีลาเชี่ยวชาญกุล เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลุบรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย กิจกรรมปั่นปันรักที่โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสิรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมให้กับจังหวัดชลบุรี และเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่เชื่องโยง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจรรมปั่นปันรัก ประมาณ 2,700 คน

      โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ขอปิดการเข้าใช้เส้นทางจักรยานและอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ และลานจอดยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2563 นี้ เพื่อเตรียมพื้นที่และเส้นทางบจักรยานสำหรับกิจกรรมปั่นปันรัก

ปริญญา/ข่าว

********************************

พม. เปิดรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

     นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครในวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นี้

      ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสัใคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โทร 038 – 277877 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ

ปริญญา/ข่าว

*********************************

Visitors: 94,426