วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

          วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ นักเรียน รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวงที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

           ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรขอพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

           นายไพฑูรย์ โกเมนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันนี้ ถือเป็นวันครบรอบปีที่ 64 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน

            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา-กรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้นในวันนี้ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ทำการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเท พระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในโครงการพระราชดำริฝนหลวง

              นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนส่วนราชการต่างๆ นักเรียน รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวงที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้รับบริการฝนหลวง ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีจิตปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ พสกนิกรชาไทยทั้งมวล ต่างสำนึกและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสทั้งทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยะภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม และพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330