ชลบุรี จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ชลบุรี จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

       วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนวัดเขาวนาธาราม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

  

       สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนขยายผลผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆดังนี้ การสร้างความสามัคคีสร้างสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  

        สำหรับโครงการดังกล่าว มีสาระสำคัญหลายประการ เช่น การจัดกลุ่มงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกันไว้รวมกัน เพื่อความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ เช่น งานทะเบียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้บริการตั้งแต่เรื่องเกิดรวมไปถึงเรื่องบ้าน ที่ดิน ไฟฟ้า ประปา จดทะเบียนรถ ห้างร้าน นิติบุคคลชำระภาษี กลุ่มแรงงาน ความต้องการแรงงาน และแนะแนวอาชีพ การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง งานสวัสดิการ แจกเบี้ยยังชีพ มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุงและมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 40 ทุนๆละ 1,000 บาท ทุนการศึกษาโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ พลังงาน ให้คำปรึกษากฎหมาย แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความเดือนร้อน จำหน่ายสินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

  

         นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆของจังหวัดได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็วเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานขอรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ชุมชน ในภาพรวมต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการลดภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการติดต่อราชการ และลดค่าครองให้แก่ประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน หรือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานทุกงานต้องเน้นการให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงความต้องการของ พี่น้องประชาชนเป็นหลัก และนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์ในการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างถูกต้องโดยข้าราชการฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่ เป็นผู้มีบทบาทเป็นตัวจักรสำคัญ ต่อความสำเร็จต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,326