จังหวัดชลบุรี จัดพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาวัดตโปทาราม

  

  

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาวัดตโปทาราม

       วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 วัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สวนพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานฝ่ายสงฆ์

        นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายภูกริช แก้วอรุณ ปลัดอำเภอศรีราชา นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมา ณ วัดตโปทาราม ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ ให้สงฆ์ใช้ประกอบสังฆกรรม พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก (อัก-คะ-ระ-สาด-สะ-นู-ปะ-ถัม-พก) พระองค์มีพระราชประสงค์ถวายอุปถัมภ์แด่คณะสงฆ์ ทรงพระราชทานวิสุงคามสีมา ปัจจุบันการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาให้แก่วัด ดำเนินการตาม กฎกระทรวงการสร้าง การตั้งการรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พุทธศักราช 2559 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2535

       สำหรับวัดมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เจ้าอาวาสแห่งวัดนั้น รายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไปยัง ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้รับรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ นายอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอรายงานพร้อมความเห็นเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

        เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้วัดขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้เสนอรายงานต่อไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากนั้นกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติ แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332