โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

  

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  จัดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 

     วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ทันตแพทย์สุพจน์  กุญชรมณี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เป็นประธานซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

  

       โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้จัดการซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพความพร้อมในการระงับอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้เข้ารับมาบริการได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ ชั้น 8 อาคาร A และได้มีการควบคุมเพลิงที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามลำดับขั้นตอน เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล และตามแผนระงับอัคคีภัยของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุ และอพยพคนไข้และพนักงานทางบันไดหนีไฟรวมถึงได้ประสานขอรถดับเพลิงและรถกระเช้ามาช่วยเหลือ อพยพผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ติดบนอาคารลงทางรถกระเช้า เพื่อมารวมกัน ณ จุดรวมพล โดยทำการตรวจสอบและคัดแยกระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างชัดเจนด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างดีที่สุด และนำส่งผู้ป่วยหนักไปยังพื้นที่หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกจุดที่เกี่ยวข้องสามารถทำการซ้อมแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างเต็มที่และจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการซ้อมแผน ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเวลา โดยการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ในการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา  

  

       สำหรับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เน้นย้ำและถือปฏิบัติ ภายใต้ข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง และเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,332