ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

       วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังทัณฑสถานหญิงชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

  

       พระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้พลั้งพลาดสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือนร้อนใด้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอกได้

  

       นางจุไร ทัสสะ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี กล่าวว่า ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ได้จัดการฝึกโครงการพระราราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและควมหวังทัณฑสถานหญิงชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่แบบขาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลื่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึงพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือนร้อนได้เมื่อพ้นโทษอกไปภายนอก      

      สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ทัณฑสภานหญิงชลบุรี ได้ใช้พื้นที่ขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฏีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาน สร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจำนวน 216 คน เป็นคนไทย 215 คน และเป็นชาวลาว 1 คน

       และจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเรือจำกลางชลบุรีสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้พลั้งพลาดที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป ต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

        นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ได้สำเร็จผลอย่างหน้าชื่นชม ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและอื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่งคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป

      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคลตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมีความสุข ความเจริญตอลดไป

ปริญญษ/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,330