TGO ลงนามความร่วมมือกับ 3 จังหวัด เร่งพัฒนาพื้นที่ EEC มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

  

  

TGO ลงนามความร่วมมือกับ 3 จังหวัด เร่งพัฒนาพื้นที่ EEC มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

         วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ “จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)” ณ ห้องประชุมพระตำหนัก 1-2 โรงแรมอินเตอร์คอนดิเนนตัล พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด สนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่จังหวัดอื่นเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนต่อไป

       ด้านนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า TGO ได้พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกันจังหวัดก็ได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะได้ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขตจังหวัด และได้แผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความเหมาะสมกับบริบทของจังหวัด นอกจากนี้ TGO ยังได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดแบบออนไลน์ หรือ ที่เรียกว่า CCF Platform เพื่อให้จังหวัดกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด ได้ง่ายและต่อเนื่องทุกปี อันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนการจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ช่วยสนับสนุนการปรับปรุงแผนและตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในตัวชี้วัดด้านการเติบโตสีเขียวต่อไป

       สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อเร่งพัฒนาพื้นที่ EEC ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด มุ่งสู่เมืองเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Visitors: 123,334