ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 - 30 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร 038 - 279448  www.chonburipr.net

ระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน  2563

*************************************************************

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดงานแสดงสินค้าตามโครงการ หนึ่งใจ....ให้ประชาชน

        นายมนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้ดำเนินโครงการตามพระดำริ ที่ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยทั่วทุกพื้นที่ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าตามโครงการ หนึ่งใจ....ให้ประชาชน ขึ้นระหว่างวันที่ 11 -20 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีรายได้ ซึ่งเป็นการหมุ่นเวียนเงินตราให้คล่องตัว โดยรายได้จากการจัดงาน นำมาสมทบกองทุนโครงการ “หนึ่งใจ....ให้ประชาชน” ที่มุ่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในด้านต่างๆ และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 เพื่อสร้างขวัญและรวมพลังแรงใจ ในการยืนหลัดต่อสู่ให้สามรผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

       ขอเชิญประชาชนเที่ยวงานแสดงสินค้าตามโครงการ หนึ่งใจ ..... ให้ประชาชน ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ปริญญา/ข่าว

**************************************

เทศบาลหนองปรือ จัดกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม

        นายสุวัจ รชตวัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้กำหนดจักงานถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม “เดิน กิน เที่ยว” ถนนข้าวเหนียวเหลือง ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ โดยเริ่มวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นี้เป็นต้นไป ถึงวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ณ บริเวณถนนมาบยายเลีย หมู่7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) และส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมวิถีชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล รวททั้งยอย่องและเขิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบทอดศิบปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมการประกวดภาพอีกด้วย

       ขอเชิญเที่ยวงานถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม “เดิน กิน เที่ยว” ถนนข้าวเหนียวเหลือง เริ่มวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นวันแรก

ปริญญา/ข่าว

************************************

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลักจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)

       พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตวจการแผ่นดิน ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์ กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหารงาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการส่งเสริมการปกคอรงท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบักคับ (ม.3) แล้วไม้ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนมีความจำเป็นเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีที่เรียนจบ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานไร้ฝีมือ” ได้ค่าจ้างแรงงานรายวันเพียงอัตราค่าแรงขั้นต่ำประมาณวันละ 300 บาท หากมีการฝีกทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวโดยใช้เวลาอีกเพียง 4 – 6 เดือน หลังจบการศึกษา สามารถช่วยให้เด็กกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ แรงงานฝีมือได้

       สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) โดยให้กลุ่มเป้าหมาย แจ้งไปยังสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และพัฒนาศักยภาพพัฒนาอาชีพต่อไป

ปริญญา/ข่าว

**********************************

พม. ชลบุรี เชิญชวนสตรีคัดเลือกเป็นสตรี บุคคล ดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลโลก

       นายนริศ มิรามัยวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคลหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ โดยการเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

      สำหรับวันสตรีสากล เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119คน ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400) และมีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันในปี ค.ศ. 1907 และ ค.ศ. 1908 ต่อมาในวันเดียวกันในปี ค.ศ. 1910 ตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 และประกาศให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น "วันสตรีสากล"

       หน่วยงานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์หมายเลข 038 – 277 877 ต่อ 21

ปริญญา/ข่าว

*******************************************       

ศิลปากร จัดอบรมดครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ

      ศาจราย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกร หลักสูตร “ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม” จำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564 โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2563 รุ่น2 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 รุ่น3 ระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2564 รุ่น4 ระหว่างวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2564 และรุ่น 5 รุ่นสุดท้าย ระหว่างวันที่ 16 -17 สิงหาคม 2564 ซึ่งทั้ง 5 รุ่นจัดอบรมที่โรงแรมรอยัล ริวเอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

      สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการและมีศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ และเพื่อ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการจัดประชุมและการทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องอีกด้วย

        สำหรับผู้สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ และ ID ที่ LINE:099 4469 266 E-mail: thailocalsu@hotmail.com  คุณแอน โทรศัพท์มือถือ และ ID LINE:0908867372 ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailocalsu.com

ปริญญา/ข่าว

**************************************

Visitors: 41,149