ชลบุรี จัดงานวันดินโลก

ชลบุรี จัดงานวันดินโลก

      วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (Keep soil alive, protect soil biodiversity) “รักษาปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายปรีชา เจ้ยทองศรี ผู้อำนวยการสถานนีพัฒนาที่ดินชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนเกษตรกร ร่วมให้การตอนรับ

  

       สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (Word Soil Day) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทิน ปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ GSP ได้มีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี รวมทั้งประเทศไทยได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกขึ้นพร้อมกัน ซึ่งวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ได้รับการถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนต่อไป

  

         นายปรีชา เจ้ยทองศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2 ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร หมอดินอาสา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกและสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญต่อทรัพยากรดินอีกด้วย

  

       สำหรับการจัดงานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงาน 350 คน ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา หอมดินอาสา ข้าราชการทหาร และพี่น้องประชาชนเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง เช่น การจัดนิทรรศการความสำคัญของวันดินโลก ทรัพยากรดินในจังหวัดชลบุรี ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในดิน soil biodiversity นิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายเกษตรกร หมอดินอาสาตลาดนัดสินค้าเกษตรของหมอดินอาสา จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงของเกษตรกรหมอดินอาสาที่ผ่านการปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การมอบบัตรแก่หมอดินอาสา ซึ่งปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การมอบเกียรติบัตรดินดีแก่หมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร และกิจกรรมหว่านปอเทืองปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในดิน รักษาระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

 

          นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะเรื่องดินและน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตร จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรดินโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินเพื่อศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จ แล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติด้วยวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง เช่น การปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดินและการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยวิธีการแกล้งดิน

 

         ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า จังหวัดชลบุรี ยืนยันเจตนารมณ์จะน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจ เพื่อรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทยและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและรายได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและมีความสุขตามพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป

 

ปริญญา/ข่าว/ภาพ    

   

Visitors: 123,332